(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hướng dẫn cách tính dự toán năm 2021 (Tiếp theo)
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0964649965     Email:      Địa chỉ: Phước Đông - Gò Dầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/03/2021 - 09 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 29/03/2021 - 10 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

1. NỘI DUNG CÂU HỎI ĐƯỢC SỞ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI:

Hiện đã có nghị định 10/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định 68/2019. Vậy cho tôi hỏi:

- Cách lập dự toán vẫn theo nghị định 68/2019; các thông tư hướng dẫn của nghị định 68 (TT09; TT10; TT11; TT15...); Quyết định 2689; quyết định 2690; quyết định 3114; quyết định 3115 của tỉnh Tây Ninh đã ban hành phải không? (Trong khi chờ các thông tư hướng dẫn nghị định 10/2021)

- Cho tôi xin các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán được không ạ? (Vì tìm trên mạng không có và cũng không đầy đủ)

TRẢ LỜI:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09/02/2021.

Do nội dung câu hỏi không nêu cụ thể thời gian thực hiện dự án, vì vậy đề nghị căn cứ theo quy định xử lý chuyển tiếp tại Điều 44 của Nghị định để thực hiện.

Về các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán: đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng để được cung cấp.

Trân trọng./.

2. Câu hỏi tiếp theo:

- Các công trình sau khi nghị định 68/2019 hết hiệu lực và được thay thế bởi nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ thì lập dự toán như thế nào? (Bây giờ chưa có các thông tư hướng dẫn)

- Cho tôi xin các file quyết định của tỉnh Tây Ninh (Quyết định 2689; quyết định 2690; quyết định 3114; quyết định 3115 của UBND tỉnh Tây Ninh) phục vụ việc lập dự toán được không ạ? Lên trang web sở Xây dựng tìm không thấy ạ.

Cám ơn nhiều

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 05/04/2021 - 11 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì “Các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng được ban hành trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng để xác định chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đang thực hiện các công việc chuẩn bị dự án và các dự án quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này cho đến khi các phương pháp nêu tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này có hiệu lực thi hành.”.

- Đề nghị cá nhân tải file Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020, Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 03/11/2020, Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh trên trang Web của Sở Xây dựng hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Sở Xây dựng để được cung cấp file mềm các Quyết định nêu trên.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết.

Trân trọng./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 06/04/2021 - 14 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09/02/2021.

Việc lập dự toán cho các công trình được thực hiện theo quy định tại khoản 7 điều 44 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Về các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán: đề nghị trực tiếp liên hệ với Sở Xây dựng để được cung cấp (nếu không tìm thấy trên trang web).

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hướng dẫn cách tính dự toán năm 2021 (Tiếp theo)
 Nội dung câu hỏi:

1. NỘI DUNG CÂU HỎI ĐƯỢC SỞ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI:

Hiện đã có nghị định 10/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định 68/2019. Vậy cho tôi hỏi:

- Cách lập dự toán vẫn theo nghị định 68/2019; các thông tư hướng dẫn của nghị định 68 (TT09; TT10; TT11; TT15...); Quyết định 2689; quyết định 2690; quyết định 3114; quyết định 3115 của tỉnh Tây Ninh đã ban hành phải không? (Trong khi chờ các thông tư hướng dẫn nghị định 10/2021)

- Cho tôi xin các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán được không ạ? (Vì tìm trên mạng không có và cũng không đầy đủ)

TRẢ LỜI:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09/02/2021.

Do nội dung câu hỏi không nêu cụ thể thời gian thực hiện dự án, vì vậy đề nghị căn cứ theo quy định xử lý chuyển tiếp tại Điều 44 của Nghị định để thực hiện.

Về các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán: đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng để được cung cấp.

Trân trọng./.

2. Câu hỏi tiếp theo:

- Các công trình sau khi nghị định 68/2019 hết hiệu lực và được thay thế bởi nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ thì lập dự toán như thế nào? (Bây giờ chưa có các thông tư hướng dẫn)

- Cho tôi xin các file quyết định của tỉnh Tây Ninh (Quyết định 2689; quyết định 2690; quyết định 3114; quyết định 3115 của UBND tỉnh Tây Ninh) phục vụ việc lập dự toán được không ạ? Lên trang web sở Xây dựng tìm không thấy ạ.

Cám ơn nhiều

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1. NỘI DUNG CÂU HỎI ĐƯỢC SỞ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI:

Hiện đã có nghị định 10/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định 68/2019. Vậy cho tôi hỏi:

- Cách lập dự toán vẫn theo nghị định 68/2019; các thông tư hướng dẫn của nghị định 68 (TT09; TT10; TT11; TT15...); Quyết định 2689; quyết định 2690; quyết định 3114; quyết định 3115 của tỉnh Tây Ninh đã ban hành phải không? (Trong khi chờ các thông tư hướng dẫn nghị định 10/2021)

- Cho tôi xin các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán được không ạ? (Vì tìm trên mạng không có và cũng không đầy đủ)

TRẢ LỜI:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09/02/2021.

Do nội dung câu hỏi không nêu cụ thể thời gian thực hiện dự án, vì vậy đề nghị căn cứ theo quy định xử lý chuyển tiếp tại Điều 44 của Nghị định để thực hiện.

Về các file quyết định của tỉnh Tây Ninh phục vụ việc lập dự toán: đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng để được cung cấp.

Trân trọng./.

2. Câu hỏi tiếp theo:

- Các công trình sau khi nghị định 68/2019 hết hiệu lực và được thay thế bởi nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ thì lập dự toán như thế nào? (Bây giờ chưa có các thông tư hướng dẫn)

- Cho tôi xin các file quyết định của tỉnh Tây Ninh (Quyết định 2689; quyết định 2690; quyết định 3114; quyết định 3115 của UBND tỉnh Tây Ninh) phục vụ việc lập dự toán được không ạ? Lên trang web sở Xây dựng tìm không thấy ạ.

Cám ơn nhiều

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: