(GMT+7)
Search Tiêu chí thống kê
Đơn vị:


Thời gian:
Báo Cáo:

headerThống kê chung:

Tiêu chí thống kê Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
Câu hỏi đã chuyển (Thời hạn: 1 ngày) 51/61 | (83.607%) 47/51 | (92.157%) 4/51 | (7.843%)
Câu hỏi chưa chuyển (Thời hạn: 1 ngày) 3/61 | (4.918%) 3/3 | (100%) 0/3 | (0%)
Câu hỏi đã trả lời (Thời hạn: 8 ngày) 47/51 | (92.157%) 47/47 | (100%) 0/47 | (0%)
Câu hỏi đang chờ trả lời (Thời hạn: 8 ngày) 12/51 | (23.529%) 11/12 | (91.667%) 1/12 | (8.333%)
Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 61
Tổng số câu hỏi chưa được trả lời: 15/61 | (24.59%)
Tổng số câu hỏi vi phạm bị từ chối: 8/61 | (13.115%)

Tên đơn vịThống Kê
Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
BQL Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Công an Tỉnh
Cục Hải quan
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Cục Thống kê Tình
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Cục Thuế Tỉnh
Đài Phát thanh và Truyền hình
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Công Thương
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Ngoại vụ
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 1/0 | (100%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Tổng số câu hỏi: 1
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/1 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/1 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/1 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 1/1 | (100%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/1 | (0%)
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 1/0 | (100%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Trung tâm Giáo dục sức khỏe
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Bến Cầu
UBND huyện Châu Thành
UBND huyện Dương Minh Châu
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Gò Dầu
 • Tổng số câu hỏi: 1
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/1 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/1 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/1 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 1/1 | (100%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/1 | (0%)
UBND huyện Hòa Thành
UBND huyện Tân Biên
 • Tổng số câu hỏi: 1
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/1 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/1 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/1 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 1/1 | (100%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/1 | (0%)
UBND huyện Tân Châu
UBND huyện Trảng Bàng
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND Thành Phố Tây Ninh
Ủy ban nhân dân Tỉnh
VP Đoàn ĐBQH & HĐND
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: