(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghị định 116 (lần 3)
Người hỏi : xã Suối Ngô     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 14 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 10/07/2014 - 10 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo như Sở Tài chính (STC) đã trả lời trước đây cho câu hỏi mà tôi đặt ra gồm: Nghị định 116 (lần 1), Nghị định 116 (lần 2) thì chờ có văn bản hướng dẫn của Bộ về việc hướng dẫn Quyết định 2405 của Thủ tướng.

Tôi vừa nhận được Công văn số 2233/BNV-TL ngày 20/6/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách cho CBCC đang công tác vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Theo như công văn này tôi xin trích dẫn lại nội dung quan trọng như sau:

" 03 xã Suối Ngô, Long Phước, Phước Vinh không thuộc diện xã đăck biệt khó khăn được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP từ ngày Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 có hiệu lực cho đến ngày Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng phê duyệt..."

"Về vấn đề STC tỉnh Tây Ninh hỏi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tây Ninh. Bộ Nội vụ chuyển công văn của STC đến Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Theo như nội dung công văn này thì:

Thứ nhất: QĐ 2405 đã thay thế tất cả các nội dung của QĐ231 và nội dung các QĐ của Thủ tướng phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới...đã ban hành trước đó.

Thứ hai: Việc thực hiện chế độ theo Nghị định 116 do UBND tỉnh Tây Ninh quyết định theo thẩm quyền.

Tôi xin hỏi:

Thứ nhất: 03 xã trên có được hướng chế độ theo Nghị định 116 hay không?

Thứ hai: Nếu 03 xã trên không được hưởng chế độ theo NĐ 116 thì cơ sở pháp lý nào quy định cho xã Tân Hòa, xã Tân Hà được hưởng chế độ của NĐ 116 (vì QĐ 2405 đã thay thế tất cả các nội dung của QĐ trước đó).

Kính đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo sâu sát cho cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ tỉnh hoặc STC tỉnh) nghiên cứu thật kỹ để trả lời, tránh trường hợp trả lời chung chung (như trả lời của Sở Nội vụ cho nhiều câu hỏi của người dân trước đây) cho qua chuyện ảnh hưởng đến chế độ của CBCC trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chế độ này (vì đã có hướng dẫn của Bộ Nội vụ rồi). 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 04/08/2014 - 14 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Vấn đề thắc mắc của Ông(Bà) Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Sở Nội vụ sẽ có văn bản yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Xây dựng chính quyền 066.3824492.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghị định 116 (lần 3)
 Nội dung câu hỏi:

Theo như Sở Tài chính (STC) đã trả lời trước đây cho câu hỏi mà tôi đặt ra gồm: Nghị định 116 (lần 1), Nghị định 116 (lần 2) thì chờ có văn bản hướng dẫn của Bộ về việc hướng dẫn Quyết định 2405 của Thủ tướng.

Tôi vừa nhận được Công văn số 2233/BNV-TL ngày 20/6/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách cho CBCC đang công tác vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Theo như công văn này tôi xin trích dẫn lại nội dung quan trọng như sau:

" 03 xã Suối Ngô, Long Phước, Phước Vinh không thuộc diện xã đăck biệt khó khăn được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP từ ngày Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 có hiệu lực cho đến ngày Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng phê duyệt..."

"Về vấn đề STC tỉnh Tây Ninh hỏi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tây Ninh. Bộ Nội vụ chuyển công văn của STC đến Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Theo như nội dung công văn này thì:

Thứ nhất: QĐ 2405 đã thay thế tất cả các nội dung của QĐ231 và nội dung các QĐ của Thủ tướng phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới...đã ban hành trước đó.

Thứ hai: Việc thực hiện chế độ theo Nghị định 116 do UBND tỉnh Tây Ninh quyết định theo thẩm quyền.

Tôi xin hỏi:

Thứ nhất: 03 xã trên có được hướng chế độ theo Nghị định 116 hay không?

Thứ hai: Nếu 03 xã trên không được hưởng chế độ theo NĐ 116 thì cơ sở pháp lý nào quy định cho xã Tân Hòa, xã Tân Hà được hưởng chế độ của NĐ 116 (vì QĐ 2405 đã thay thế tất cả các nội dung của QĐ trước đó).

Kính đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo sâu sát cho cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ tỉnh hoặc STC tỉnh) nghiên cứu thật kỹ để trả lời, tránh trường hợp trả lời chung chung (như trả lời của Sở Nội vụ cho nhiều câu hỏi của người dân trước đây) cho qua chuyện ảnh hưởng đến chế độ của CBCC trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chế độ này (vì đã có hướng dẫn của Bộ Nội vụ rồi). 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo như Sở Tài chính (STC) đã trả lời trước đây cho câu hỏi mà tôi đặt ra gồm: Nghị định 116 (lần 1), Nghị định 116 (lần 2) thì chờ có văn bản hướng dẫn của Bộ về việc hướng dẫn Quyết định 2405 của Thủ tướng.

Tôi vừa nhận được Công văn số 2233/BNV-TL ngày 20/6/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách cho CBCC đang công tác vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Theo như công văn này tôi xin trích dẫn lại nội dung quan trọng như sau:

" 03 xã Suối Ngô, Long Phước, Phước Vinh không thuộc diện xã đăck biệt khó khăn được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP từ ngày Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 có hiệu lực cho đến ngày Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng phê duyệt..."

"Về vấn đề STC tỉnh Tây Ninh hỏi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tây Ninh. Bộ Nội vụ chuyển công văn của STC đến Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Theo như nội dung công văn này thì:

Thứ nhất: QĐ 2405 đã thay thế tất cả các nội dung của QĐ231 và nội dung các QĐ của Thủ tướng phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới...đã ban hành trước đó.

Thứ hai: Việc thực hiện chế độ theo Nghị định 116 do UBND tỉnh Tây Ninh quyết định theo thẩm quyền.

Tôi xin hỏi:

Thứ nhất: 03 xã trên có được hướng chế độ theo Nghị định 116 hay không?

Thứ hai: Nếu 03 xã trên không được hưởng chế độ theo NĐ 116 thì cơ sở pháp lý nào quy định cho xã Tân Hòa, xã Tân Hà được hưởng chế độ của NĐ 116 (vì QĐ 2405 đã thay thế tất cả các nội dung của QĐ trước đó).

Kính đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo sâu sát cho cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ tỉnh hoặc STC tỉnh) nghiên cứu thật kỹ để trả lời, tránh trường hợp trả lời chung chung (như trả lời của Sở Nội vụ cho nhiều câu hỏi của người dân trước đây) cho qua chuyện ảnh hưởng đến chế độ của CBCC trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chế độ này (vì đã có hướng dẫn của Bộ Nội vụ rồi). 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: