(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thẻ học nghề của lính xuất ngũ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/07/2019 - 07 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 30/07/2019 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: PCT UBND Tỉnh Tây Ninh Ông Nguyễn Thanh Ngọc 

             Sở Lao động thương binh và xã hội

               Công An Tỉnh Tây Ninh 

Hiện tôi là chiến sĩ vừa xuất ngủ 25/2/2019. Tôi có trình thẻ học nghề ở các trung tâm để được học nghề theo quyền lợi của bộ đội xuất ngũ. Nhưng không được đi học như quyền lợi của tôi đáng ra phải được nhận. 

Về việc đăng kí thẻ học nghề lái xe ô tô hạng C đến các trung tâm trên địa bàn Tinh Tây Ninh.

Sở lao động thương binh và xã hội có hướng dẫn tôi liên hệ các trung tâm trên địa bàn tỉnh tôi có đến liên hệ 4 trung tâm:

1. Trung tâm Thành Đạt trả lời không nhận đào tạo lính xuất ngũ

2. Trung tâm Hoà Thành cũng không nhận đào tạo lính xuất ngũ 

3. Trung tâm giới thiệu việc làm đủ chỉ tiêu đào tạo năm 2019 nên không nhận thêm hồ sơ 

4. Trung tâm Tây Ninh ( Thanh Điền) do hạn đào tạo vượt quá giới hạn của thẻ nên yêu cầu tạm ứng 100%. Vượt quá khả năng bản thân và không biét có chắc ăn nhận lại được tiền ứng không. 

Mong ông, cùng quí ban ngành xem xét và có thể cho tôi cụ thể người liên hệ trực tiếp để tôi giải quyết được quyền lợi chính đáng của mình ? Làm sao để tôi có thể được học nghề nuôi sống bản thân ?  Vì thời gian thẻ có  hạn nên mong quí cơ quan xem xét giúp đở (25/2/2019 đến 25/2/2020)   

https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6619 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 06/08/2019 - 14 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông/ bà!

Qua xem xét nội dung câu hỏi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời như sau:

1. Quyền lợi của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội có thẻ học nghề

Trường hợp của bạn là chiến sĩ vừa xuất ngũ 25/2/2019 và có thẻ học nghề có quyền lợi như sau:

 Tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 27/2016/NĐ-CP hướng dẫn: “Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ Điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm”.

  Cụ thể được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH về nội dung và mức hỗ trợ đào tạo nghề:

   “a) Thanh niên có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP mà được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đào tạo nghề (sau đây gọi là Thẻ) thì được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này tiếp nhận, tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và chi hỗ trợ các nội dung sau:

  – Chi hỗ trợ đào tạo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

   – Chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

   Ưu tiên các nội dung chi hỗ trợ đào tạo trong giá trị tối đa của Thẻ, giá trị còn lại của Thẻ (nếu có) chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.

2. Về Cơ sở đào tạo nghề lái xe:

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 04 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có chức năng đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 và C bao gồm:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh (Cơ sở công lập).

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòa Thành (Cơ sở công lập).

- Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh (Cơ sở ngoài công lập).

- Trung tâm Dạy nghề lái xe Thành Đạt (Cơ sở ngoài công lập).

Trường hợp bạn liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm không được tiếp nhận hổ sơ do:

Khi bạn đến liên hệ theo Quy định về lưu lượng đào tạo đối với các Cơ sở Đào tạo lái xe, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tây Ninh (Cơ sở công lập) học viên đã đăng ký đủ số lượng đào tạo trong năm 2019 và đến tháng 2 năm 2020.  Nếu Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thì đến tháng 3/2020 mới có lớp đào tạo tuy nhiên lúc đó thẻ học nghề của bạn sẽ hết hạn quyết toán. Vì thế nên Sở đã hướng dẫn bạn liên hệ các Trung tâm đào tạo lái xe khác để kịp thanh toán trong năm 2019.

Đối với việc Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh (Cơ sở ngoài công lập) yêu cầu tạm ứng 100% do:

Theo quy chế hoạt động  tư thục khi tiếp nhận hồ sơ  phải đóng tiền ứng trước của khóa học (giá trị cụ thể tùy theo trung tâm).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trao đổi với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòa Thành giải quyết trường hợp của bạn. Đề nghị bạn đến Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòa Thành để được hướng dẫn hồ sơ học nghề theo quy định./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thẻ học nghề của lính xuất ngũ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: PCT UBND Tỉnh Tây Ninh Ông Nguyễn Thanh Ngọc 

             Sở Lao động thương binh và xã hội

               Công An Tỉnh Tây Ninh 

Hiện tôi là chiến sĩ vừa xuất ngủ 25/2/2019. Tôi có trình thẻ học nghề ở các trung tâm để được học nghề theo quyền lợi của bộ đội xuất ngũ. Nhưng không được đi học như quyền lợi của tôi đáng ra phải được nhận. 

Về việc đăng kí thẻ học nghề lái xe ô tô hạng C đến các trung tâm trên địa bàn Tinh Tây Ninh.

Sở lao động thương binh và xã hội có hướng dẫn tôi liên hệ các trung tâm trên địa bàn tỉnh tôi có đến liên hệ 4 trung tâm:

1. Trung tâm Thành Đạt trả lời không nhận đào tạo lính xuất ngũ

2. Trung tâm Hoà Thành cũng không nhận đào tạo lính xuất ngũ 

3. Trung tâm giới thiệu việc làm đủ chỉ tiêu đào tạo năm 2019 nên không nhận thêm hồ sơ 

4. Trung tâm Tây Ninh ( Thanh Điền) do hạn đào tạo vượt quá giới hạn của thẻ nên yêu cầu tạm ứng 100%. Vượt quá khả năng bản thân và không biét có chắc ăn nhận lại được tiền ứng không. 

Mong ông, cùng quí ban ngành xem xét và có thể cho tôi cụ thể người liên hệ trực tiếp để tôi giải quyết được quyền lợi chính đáng của mình ? Làm sao để tôi có thể được học nghề nuôi sống bản thân ?  Vì thời gian thẻ có  hạn nên mong quí cơ quan xem xét giúp đở (25/2/2019 đến 25/2/2020)   

https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6619 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: PCT UBND Tỉnh Tây Ninh Ông Nguyễn Thanh Ngọc 

             Sở Lao động thương binh và xã hội

               Công An Tỉnh Tây Ninh 

Hiện tôi là chiến sĩ vừa xuất ngủ 25/2/2019. Tôi có trình thẻ học nghề ở các trung tâm để được học nghề theo quyền lợi của bộ đội xuất ngũ. Nhưng không được đi học như quyền lợi của tôi đáng ra phải được nhận. 

Về việc đăng kí thẻ học nghề lái xe ô tô hạng C đến các trung tâm trên địa bàn Tinh Tây Ninh.

Sở lao động thương binh và xã hội có hướng dẫn tôi liên hệ các trung tâm trên địa bàn tỉnh tôi có đến liên hệ 4 trung tâm:

1. Trung tâm Thành Đạt trả lời không nhận đào tạo lính xuất ngũ

2. Trung tâm Hoà Thành cũng không nhận đào tạo lính xuất ngũ 

3. Trung tâm giới thiệu việc làm đủ chỉ tiêu đào tạo năm 2019 nên không nhận thêm hồ sơ 

4. Trung tâm Tây Ninh ( Thanh Điền) do hạn đào tạo vượt quá giới hạn của thẻ nên yêu cầu tạm ứng 100%. Vượt quá khả năng bản thân và không biét có chắc ăn nhận lại được tiền ứng không. 

Mong ông, cùng quí ban ngành xem xét và có thể cho tôi cụ thể người liên hệ trực tiếp để tôi giải quyết được quyền lợi chính đáng của mình ? Làm sao để tôi có thể được học nghề nuôi sống bản thân ?  Vì thời gian thẻ có  hạn nên mong quí cơ quan xem xét giúp đở (25/2/2019 đến 25/2/2020)   

https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6619 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: