(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần trả lời sát câu hỏi
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/05/2019 - 07 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 14/05/2019 - 10 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Qua thời gian theoi dõi nội dung hỏi đáp trên cổng hỏi đáp trực tuyến, cử tri nhận thấy cần cải tiến:

1. Cử tri đặt câu hỏi, nhưng đơn vị trả lời thông tin quá chung chung, sơ sài, không cụ thể, trả lời qua loa, cho có, không đi vào trọng tâm câu hỏi và thường đá quả bóng trách nhiệm sang đơn vị khác, thậm chí đổ xuống đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý bên dưới của mình ( Trường hợp như Sở Giáo dục, thường hay đổ cho Phòng giám dục huyện, hay các trường)

2. Tiến độ trả lời rất chậm so quy định

3. Huyện Dương Minh Châu là đơn vị rất ít trả lời nhất

Đề nghị chấn chỉnh, có chế tài.

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần trả lời sát câu hỏi
 Nội dung câu hỏi:

Qua thời gian theoi dõi nội dung hỏi đáp trên cổng hỏi đáp trực tuyến, cử tri nhận thấy cần cải tiến:

1. Cử tri đặt câu hỏi, nhưng đơn vị trả lời thông tin quá chung chung, sơ sài, không cụ thể, trả lời qua loa, cho có, không đi vào trọng tâm câu hỏi và thường đá quả bóng trách nhiệm sang đơn vị khác, thậm chí đổ xuống đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý bên dưới của mình ( Trường hợp như Sở Giáo dục, thường hay đổ cho Phòng giám dục huyện, hay các trường)

2. Tiến độ trả lời rất chậm so quy định

3. Huyện Dương Minh Châu là đơn vị rất ít trả lời nhất

Đề nghị chấn chỉnh, có chế tài.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Qua thời gian theoi dõi nội dung hỏi đáp trên cổng hỏi đáp trực tuyến, cử tri nhận thấy cần cải tiến:

1. Cử tri đặt câu hỏi, nhưng đơn vị trả lời thông tin quá chung chung, sơ sài, không cụ thể, trả lời qua loa, cho có, không đi vào trọng tâm câu hỏi và thường đá quả bóng trách nhiệm sang đơn vị khác, thậm chí đổ xuống đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý bên dưới của mình ( Trường hợp như Sở Giáo dục, thường hay đổ cho Phòng giám dục huyện, hay các trường)

2. Tiến độ trả lời rất chậm so quy định

3. Huyện Dương Minh Châu là đơn vị rất ít trả lời nhất

Đề nghị chấn chỉnh, có chế tài.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: