(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kính nhờ sở TN MT tỉnh trả lời: về tách thửa . Những ngày qua tại sao không cho tách thửa (nhờ trả lời rõ ràng)
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/05/2019 - 14 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 08/05/2019 - 14 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi sở TNMT tỉnh:

1/ TẠi sao quy định tách thửa là diện tích dưới 500m2 thì mới cho tách thửa. Trong khi đất là khu dân cư, có đường ngang, có thổ cư . Mà liên hệ xin tách thửa thì không cho (VP DKDD huyện Châu Thành, Bến cầu)

2/ Quy Định này đẵ được UBND tỉnh hay Sở TNMT công khai trên trang WEB hay địa chỉ nào vậy? Người dân muốn xem cho rõ hơn (Mong là chỉ rõ chứ đừng trả lời là liên hệ văn phòng ... gì hết  vì cổng thông tin trrực tuyến thì làm cho giống trực tuyến chứ đừng nữa thịt nữa nạc khỗ dân)

3/ Quy định này đã lấy ý kiến dân khi nào ? địa chỉ trang webside để người dân góp ý kiến ở đâu? Chứ nhà nước giao đất cho dân thì dân có quyền tách ra hay gọp lại chứ đừng để làm khó, hành dân đủ điều?

xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 14/05/2019 - 09 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Ngày 26/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với lại đất ở được  quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có quy định như sau:

“Điều 4. Quy định diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất ở

1. Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa

a) Tại các phường, thị trấn

Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m (Hai mươi mét): Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 45 m2 (Bốn mươi lăm mét vuông);

Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m (Hai mươi mét): Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 36 m2 (Ba mươi sáu mét vuông).

b) Tại các xã

Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m (Hai mươi mét): Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 60 m2 (Sáu mươi mét vuông);

Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m (Hai mươi mét): Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 50 m2 (Năm mươi mét vuông).

2. Kích thước cạnh của thửa đất hình thành sau khi tách thửa

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải đảm bảo có kích thước các cạnh như sau:

a) Đối với đất ở nằm trong khu dân cư hiện hữu:

Tại các phường, thị trấn: Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 04 m (năm mét), kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 04 m (năm mét) (đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông thì chiều sâu của thửa đất được xác định sau khi đã trừ lộ giới quy hoạch) sao cho diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đảm bảo theo quy định tại điểm a  Khoản 1 Điều này;

Tại các xã: Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 05 m (bốn mét), kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m (bốn mét) (đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông thì chiều sâu của thửa đất được xác định sau khi đã trừ lộ giới quy hoạch hoặc đường kênh sau khi đã trừ phạm vi lưu không kênh) sao cho diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đảm bảo theo quy định tại điểm b  Khoản 1 Điều này.

b) Đối với đất ở nằm trong khu dân cư quy hoạch mới

Đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn được duyệt theo quy định.

3. Tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất là đất ở để xây dựng nhà ở:

 a) Thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m2

Trường hợp các thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng được thể hiện trên bản đồ địa chính thì được tách thửa theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện) theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý.

b) Thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến 2.000 m2

Trước khi thực hiện tách thửa đất người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện) theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

c) Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2

Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

4. Các khu vực dân cư hình thành mới đã ổn định, đã tách thửa phân lô theo quy hoạch thuộc các dự án xây dựng khu dân cư, đô thị mới thì không được phép tiếp tục tách thửa đất.

5. Đối với khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất ở và đất nông nghiệp mà đất nông nghiệp này nằm trong quy hoạch hành lang công trình công cộng, Nhà nước chưa ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch nếu người sử dụng đất thực hiện tách thửa đối với đất ở thì phải thực hiện đúng theo quy định của Quyết định này, đối với phần đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch hành lang công trình công cộng thì không bị điều chỉnh theo quy định tại Điều 5 của Quyết định này.”

2. Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công khai trên trang web: vbpl.vn/tayinh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh công khai trên trang web: http://stnmt.tayninh.g+ov.vn tại mục văn bản mới.

3. Dự thảo Quyết định Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được lấy ý kiến của các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố và đã được công khai lấy ý kiến trên trang web: http://stnmt.tayninh.gov.vn tại mục văn bản dự thảo từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/3/2019.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kính nhờ sở TN MT tỉnh trả lời: về tách thửa . Những ngày qua tại sao không cho tách thửa (nhờ trả lời rõ ràng)
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi sở TNMT tỉnh:

1/ TẠi sao quy định tách thửa là diện tích dưới 500m2 thì mới cho tách thửa. Trong khi đất là khu dân cư, có đường ngang, có thổ cư . Mà liên hệ xin tách thửa thì không cho (VP DKDD huyện Châu Thành, Bến cầu)

2/ Quy Định này đẵ được UBND tỉnh hay Sở TNMT công khai trên trang WEB hay địa chỉ nào vậy? Người dân muốn xem cho rõ hơn (Mong là chỉ rõ chứ đừng trả lời là liên hệ văn phòng ... gì hết  vì cổng thông tin trrực tuyến thì làm cho giống trực tuyến chứ đừng nữa thịt nữa nạc khỗ dân)

3/ Quy định này đã lấy ý kiến dân khi nào ? địa chỉ trang webside để người dân góp ý kiến ở đâu? Chứ nhà nước giao đất cho dân thì dân có quyền tách ra hay gọp lại chứ đừng để làm khó, hành dân đủ điều?

xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi sở TNMT tỉnh:

1/ TẠi sao quy định tách thửa là diện tích dưới 500m2 thì mới cho tách thửa. Trong khi đất là khu dân cư, có đường ngang, có thổ cư . Mà liên hệ xin tách thửa thì không cho (VP DKDD huyện Châu Thành, Bến cầu)

2/ Quy Định này đẵ được UBND tỉnh hay Sở TNMT công khai trên trang WEB hay địa chỉ nào vậy? Người dân muốn xem cho rõ hơn (Mong là chỉ rõ chứ đừng trả lời là liên hệ văn phòng ... gì hết  vì cổng thông tin trrực tuyến thì làm cho giống trực tuyến chứ đừng nữa thịt nữa nạc khỗ dân)

3/ Quy định này đã lấy ý kiến dân khi nào ? địa chỉ trang webside để người dân góp ý kiến ở đâu? Chứ nhà nước giao đất cho dân thì dân có quyền tách ra hay gọp lại chứ đừng để làm khó, hành dân đủ điều?

xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: