(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công trình xây mới có giá trị dưới 500 triệu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/04/2019 - 16 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 11/04/2019 - 10 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. phạm vi điều chỉnh " Quy định này quy định về lập,...Các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp)..."

Hỏi công trình Nhà văn hóa ấp được xây mới trên khu đất trống, Có giá trị dưới 500 triệu đống thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 10 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 quy định:

“Quy định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (phê duyệt dự toán) và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp) có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Do đó, công trình xây mới Nhà văn hóa ấp trên khu đất trống không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công trình xây mới có giá trị dưới 500 triệu
 Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. phạm vi điều chỉnh " Quy định này quy định về lập,...Các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp)..."

Hỏi công trình Nhà văn hóa ấp được xây mới trên khu đất trống, Có giá trị dưới 500 triệu đống thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. phạm vi điều chỉnh " Quy định này quy định về lập,...Các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp)..."

Hỏi công trình Nhà văn hóa ấp được xây mới trên khu đất trống, Có giá trị dưới 500 triệu đống thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: