(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Báo cáo quyết toán phí, lệ phí hay báo cáo quyết toán thuế?
Người hỏi : Thạch Văn Tiến     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/03/2019 - 08 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 04/03/2019 - 16 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

- Theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP  ngày 23/8/2016 hướng dẫn Luật phí và lệ phí:

          Điều 3. Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được như sau:

a) Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

b) Định kỳ hàng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ số tiền phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định định kỳ ngày; tuần hoặc tháng tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

 

Vậy em xin hỏi:

1. Tổ chức thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ như: Phí vệ sinhchuyển thành  Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, Phí trông giữ xe chuyển thành dịch vụ trông giữ xe ..(  theo Phụ lục số 02 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 danh mục các sản phẩm  chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá ) thì  có phải nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí không?

2. Nếu không nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí thì nộp báo cáo quyết toán thuế ?

          3. Các đơn vị trường học nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí hay báo cáo quyết toán thuế khi thuc học phí bằng hoá đơn?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh. Em cám ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/03/2019 - 10 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 2 Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm cơ quan nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Điều 3. Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được như sau:

a) Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

b) Định kỳ hàng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ số tiền phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định định kỳ ngày; tuần hoặc tháng tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại…”

Căn cứ quy định nêu trên,

-Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

-Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

Bạn đọc liên hệ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Báo cáo quyết toán phí, lệ phí hay báo cáo quyết toán thuế?
 Nội dung câu hỏi:

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

- Theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP  ngày 23/8/2016 hướng dẫn Luật phí và lệ phí:

          Điều 3. Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được như sau:

a) Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

b) Định kỳ hàng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ số tiền phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định định kỳ ngày; tuần hoặc tháng tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

 

Vậy em xin hỏi:

1. Tổ chức thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ như: Phí vệ sinhchuyển thành  Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, Phí trông giữ xe chuyển thành dịch vụ trông giữ xe ..(  theo Phụ lục số 02 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 danh mục các sản phẩm  chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá ) thì  có phải nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí không?

2. Nếu không nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí thì nộp báo cáo quyết toán thuế ?

          3. Các đơn vị trường học nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí hay báo cáo quyết toán thuế khi thuc học phí bằng hoá đơn?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh. Em cám ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

- Theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP  ngày 23/8/2016 hướng dẫn Luật phí và lệ phí:

          Điều 3. Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được như sau:

a) Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

b) Định kỳ hàng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ số tiền phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí quy định định kỳ ngày; tuần hoặc tháng tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

 

Vậy em xin hỏi:

1. Tổ chức thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ như: Phí vệ sinhchuyển thành  Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, Phí trông giữ xe chuyển thành dịch vụ trông giữ xe ..(  theo Phụ lục số 02 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 danh mục các sản phẩm  chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá ) thì  có phải nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí không?

2. Nếu không nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí thì nộp báo cáo quyết toán thuế ?

          3. Các đơn vị trường học nộp báo cáo quyết toán phí, lệ phí hay báo cáo quyết toán thuế khi thuc học phí bằng hoá đơn?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh. Em cám ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: