(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ngày ghi nợ tiền sử dụng đất
Người hỏi : Nguyễn Văn Năm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/06/2017 - 11 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 08/06/2017 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

                             Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định:

“  Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

 

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.    Ngày ghi nợ tiền sử dụng đất là ngày nào?

2.    Trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi số tiền nợ thì ngày ghi nợ là ngày nào?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 20/06/2017 - 15 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh nhận được thư điện tử của ông Hoàng Vân về quy định hạn mức tách thửa đối với đất nông nghiệp ngoài quy hoạch đất ở và ông Nguyễn Văn Năm về việc ghi nợ tiền sử dụng đất.

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

              1. Đối với câu hỏi của ông Hoàng Vân về quy định hạn mức tách thửa đối với đất nông nghiệp ngoài quy hoạch đất ở.

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Việc tách thửa được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Quyết định 183/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Từ những quy định nêu trên, đối với việc tách thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh nơi có đất. Do đó đề nghị ông liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích sau khi tách thửa.

2. Đối với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Năm về việc ghi nợ tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Từ những quy định nêu trên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Ngày ghi nợ tiền sử dụng đất và trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi số tiền nợ thì ngày ghi nợ tiền sử dụng đất là ngày cơ quan thuế ra Thông báo nộp tiền sử dụng đất.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ngày ghi nợ tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

                             Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định:

“  Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

 

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.    Ngày ghi nợ tiền sử dụng đất là ngày nào?

2.    Trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi số tiền nợ thì ngày ghi nợ là ngày nào?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

                             Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định:

“  Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

 

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.    Ngày ghi nợ tiền sử dụng đất là ngày nào?

2.    Trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi số tiền nợ thì ngày ghi nợ là ngày nào?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: