(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ kê giờ của giáo viên
Người hỏi : Nguyễn Thị Ngọc Lan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/06/2017 - 12 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 06/06/2017 - 14 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non và xin hỏi 2 nội dung như sau:

1. Trong năm học 2016-2017 tôi kê 2 chức danh: Tổ trưởng chuyên môn và Ủy ban kiểm tra công đoàn. Nhưng khi giải quyết kê giờ Ban giám hiệu yêu cầu chỉ làm kê 1 chức danh và chỉ duyệt 1 chức danh, và nói 1 giáo viên kê 2 chức danh là không được. Vậy tôi xin hỏi điều này có đúng quy định không? (Nếu có thể cho tôi xin công văn kèm theo)

2. Khi giải quyết kê giờ Ban giám hiệu yêu cầu những giáo viên có hưởng phụ cấp chức vụ khi làm giấy kê phải làm đơn giá (1 giờ=....đ) của hệ số lương không có phụ cấp, chứ không được làm theo đơn giá có kèm phụ cấp chức vụ, trong đơn giá quy định có đầy đủ từng đơn giá tương ứng từng phụ cấp . Vậy tôi xin hỏi điều này có đúng quy định không? (Nếu có thể cho tôi xin công văn kèm theo)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 12/06/2017 - 16 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Căn cứ Công văn số 75/SGDĐT-KHTC ngày 16/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các khoản phụ cấp tính trả tiền lương dạy thêm giờ.

1. Theo nội dung của Thông tư nêu trên, tại điểm d, khoản 1, điều 5 có quy định mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

2. Các khoản phụ cấp làm căn cứ tính trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2016-2017 trở về sau gồm:

- Phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Phụ cấp ưu đãi nghề.

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo.

- Phụ cấp thu hút.

- Phụ cấp khu vực.

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm.

Cách tính tiền thêm giờ: thực hiện theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ kê giờ của giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non và xin hỏi 2 nội dung như sau:

1. Trong năm học 2016-2017 tôi kê 2 chức danh: Tổ trưởng chuyên môn và Ủy ban kiểm tra công đoàn. Nhưng khi giải quyết kê giờ Ban giám hiệu yêu cầu chỉ làm kê 1 chức danh và chỉ duyệt 1 chức danh, và nói 1 giáo viên kê 2 chức danh là không được. Vậy tôi xin hỏi điều này có đúng quy định không? (Nếu có thể cho tôi xin công văn kèm theo)

2. Khi giải quyết kê giờ Ban giám hiệu yêu cầu những giáo viên có hưởng phụ cấp chức vụ khi làm giấy kê phải làm đơn giá (1 giờ=....đ) của hệ số lương không có phụ cấp, chứ không được làm theo đơn giá có kèm phụ cấp chức vụ, trong đơn giá quy định có đầy đủ từng đơn giá tương ứng từng phụ cấp . Vậy tôi xin hỏi điều này có đúng quy định không? (Nếu có thể cho tôi xin công văn kèm theo)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non và xin hỏi 2 nội dung như sau:

1. Trong năm học 2016-2017 tôi kê 2 chức danh: Tổ trưởng chuyên môn và Ủy ban kiểm tra công đoàn. Nhưng khi giải quyết kê giờ Ban giám hiệu yêu cầu chỉ làm kê 1 chức danh và chỉ duyệt 1 chức danh, và nói 1 giáo viên kê 2 chức danh là không được. Vậy tôi xin hỏi điều này có đúng quy định không? (Nếu có thể cho tôi xin công văn kèm theo)

2. Khi giải quyết kê giờ Ban giám hiệu yêu cầu những giáo viên có hưởng phụ cấp chức vụ khi làm giấy kê phải làm đơn giá (1 giờ=....đ) của hệ số lương không có phụ cấp, chứ không được làm theo đơn giá có kèm phụ cấp chức vụ, trong đơn giá quy định có đầy đủ từng đơn giá tương ứng từng phụ cấp . Vậy tôi xin hỏi điều này có đúng quy định không? (Nếu có thể cho tôi xin công văn kèm theo)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: