(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bán hoá đơn cho tổ chức từ ngày 12/6/2017
Người hỏi : Trần Hoàn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/06/2017 - 09 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 02/06/2017 - 09 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017  ( hiệu lực từ ngày 12/6/2017 ) có quy  tại khoản 4, Điều 1 cụ thể:

 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 như sau:

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

 lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Từ ngày 12/6/2017 tất cảc các tổ chức chỉ được cơ quan thuế  bán hoá đơn quyển  hoặc tự tạo hoá đơn đặt in, hoá đơn đặt in?

2.     Các tổ chức sẽ không được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 09/06/2017 - 08 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Thông tư số 37/2017/TT-BTC BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nhằm cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC hướng dẫn bãi bỏ việc kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hoá đơn lần sau; không ảnh hưởng đến đối tượng mua hoá đơn, đặt in, tự in hoá đơn và đối tượng được cấp hoá đơn lẻ.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bán hoá đơn cho tổ chức từ ngày 12/6/2017
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017  ( hiệu lực từ ngày 12/6/2017 ) có quy  tại khoản 4, Điều 1 cụ thể:

 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 như sau:

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

 lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Từ ngày 12/6/2017 tất cảc các tổ chức chỉ được cơ quan thuế  bán hoá đơn quyển  hoặc tự tạo hoá đơn đặt in, hoá đơn đặt in?

2.     Các tổ chức sẽ không được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017  ( hiệu lực từ ngày 12/6/2017 ) có quy  tại khoản 4, Điều 1 cụ thể:

 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 như sau:

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

 lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Từ ngày 12/6/2017 tất cảc các tổ chức chỉ được cơ quan thuế  bán hoá đơn quyển  hoặc tự tạo hoá đơn đặt in, hoá đơn đặt in?

2.     Các tổ chức sẽ không được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: