(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÔNG TRÌNH DƯỚI 500 TRIỆU
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0846XXX995     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/01/2021 - 16 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 28/01/2021 - 09 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/11/2020 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ số 33/2017/QĐ-UBND về lập , thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng. Có hiệu lực từ ngày 04/12/2020.

Xin hỏi từ ngày Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thì việc lập , thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng được thực hiện theo quy định nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 28/01/2021 - 17 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Sau khi Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ số 33/2017/QĐ-UBND về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng có hiệu lực thi hành, thì việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất đối với các công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng thực hiện từ nguồn chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính; việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất đối với các công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng thực hiện từ nguồn đầu tư thì thực hiện theo quy định về Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÔNG TRÌNH DƯỚI 500 TRIỆU
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/11/2020 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ số 33/2017/QĐ-UBND về lập , thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng. Có hiệu lực từ ngày 04/12/2020.

Xin hỏi từ ngày Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thì việc lập , thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng được thực hiện theo quy định nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/11/2020 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ số 33/2017/QĐ-UBND về lập , thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng. Có hiệu lực từ ngày 04/12/2020.

Xin hỏi từ ngày Quyết Định số 52/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thì việc lập , thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mổ rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng được thực hiện theo quy định nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: