(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp kiêm nhiệm
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0976874403     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/11/2020 - 11 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 16/11/2020 - 14 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

                 - Sở Nội vụ

                - Sở Tài chính

      Tôi có 2 trường hợp như sau:

     1. Trường hợp 1: Chức danh Văn phòng Đảng ủy xã kiêm chức danh Phụ trách Trung tâm VHTT-HTCĐ xã và kiêm Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-HTCĐ xã

      2. Trường hợp 2: Công chức Văn phòng của UBND xã kiêm chức danh Văn thư - Thủ quỹ xã và kiêm Thủ quỹ của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã

      Quý cơ quan cho tôi hỏi 2 trường hợp nêu trên thì người kiêm nhiệm được hưởng hai mức phụ cấp kiêm nhiệm của 2 chức danh được kiêm nhiệm hay chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

     Trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 18/11/2020 - 08 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Sở Nội vụ xin cảm ơn câu hỏi của bạn, về câu hỏi của bạn, sở Nội vụ xin trả lời như sau:

      Theo quy định tại điểm a, c khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: “cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu được cấp có thẩm quyết định bố trí kiêm nhiệm một trong những chức danh quy định của Nghị quyết này mà giảm được một người theo số lượng quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều này, thì được hưởng mức phụ cấp bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh được kiêm nhiệm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này”; ….“Trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm”.

    Về chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có 14 chức danh (tại điểm a, khoản 2, Điều 1); phụ cấp hàng tháng của từng chức danh là 1,14 lần mức lương cơ sở (tại điểm c, khoản 2, Điều 1).

     Như vậy, nếu bạn là công chức cấp xã hoặc bạn là người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí kiêm nhiệm một trong các chức danh thuộc những người hoạt động không chuyên trách cấp xã như nêu trên sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Trong trường hợp bạn được bố trí kiêm nhiệm chức danh không thuộc người hoạt động không chuyên trách như nêu trên thì việc quy định phụ cấp kiêm nhiệm phải căn cứ vào quy định vị trí chức danh đó có quy định kiêm nhiệm hay chuyên trách, về vấn đề này, bạn tham khảo trực tiếp địa phương nơi công tác để xác định rõ thêm.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp kiêm nhiệm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

                 - Sở Nội vụ

                - Sở Tài chính

      Tôi có 2 trường hợp như sau:

     1. Trường hợp 1: Chức danh Văn phòng Đảng ủy xã kiêm chức danh Phụ trách Trung tâm VHTT-HTCĐ xã và kiêm Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-HTCĐ xã

      2. Trường hợp 2: Công chức Văn phòng của UBND xã kiêm chức danh Văn thư - Thủ quỹ xã và kiêm Thủ quỹ của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã

      Quý cơ quan cho tôi hỏi 2 trường hợp nêu trên thì người kiêm nhiệm được hưởng hai mức phụ cấp kiêm nhiệm của 2 chức danh được kiêm nhiệm hay chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

     Trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

                 - Sở Nội vụ

                - Sở Tài chính

      Tôi có 2 trường hợp như sau:

     1. Trường hợp 1: Chức danh Văn phòng Đảng ủy xã kiêm chức danh Phụ trách Trung tâm VHTT-HTCĐ xã và kiêm Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-HTCĐ xã

      2. Trường hợp 2: Công chức Văn phòng của UBND xã kiêm chức danh Văn thư - Thủ quỹ xã và kiêm Thủ quỹ của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã

      Quý cơ quan cho tôi hỏi 2 trường hợp nêu trên thì người kiêm nhiệm được hưởng hai mức phụ cấp kiêm nhiệm của 2 chức danh được kiêm nhiệm hay chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

     Trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: