(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lãnh đạo chức danh kiêm nhiệm có được hưởng thu nhập tăng thêm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0943746519     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/08/2020 - 15 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 10/08/2020 - 15 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí quản lý dự thì cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Vậy cho tôi hỏi đối với trường hợp Lãnh đạo được hưởng lương, thưởng, tăng thu nhập từ đơn vị hành chính tự chủ theo Nghị định 117/2013/NĐ-CP đồng thời kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp kinh tế (không phải là đơn vị QLDA) tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP, có nguồn thu chủ yếu từ nguồn phí giữ lại thì có thuộc đối tượng được chi thưởng, thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị sự nghiệp kinh tế hay không? Căn cứ pháp lý áp dụng đối với trường hợp này?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 12/08/2020 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ nội dung tại Khoản 3 Điều 12 và Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, trong đó quy định thẩm quyền quản lý sử dụng Quỹ bổ sung thu nhập đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do “thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị”.

Do đó, trường hợp lãnh đạo được hưởng lương, thưởng, tăng thu nhập từ đơn vị quản lý hành chính đồng thời kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP vẫn được chi thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị nếu được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lãnh đạo chức danh kiêm nhiệm có được hưởng thu nhập tăng thêm
 Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí quản lý dự thì cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Vậy cho tôi hỏi đối với trường hợp Lãnh đạo được hưởng lương, thưởng, tăng thu nhập từ đơn vị hành chính tự chủ theo Nghị định 117/2013/NĐ-CP đồng thời kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp kinh tế (không phải là đơn vị QLDA) tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP, có nguồn thu chủ yếu từ nguồn phí giữ lại thì có thuộc đối tượng được chi thưởng, thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị sự nghiệp kinh tế hay không? Căn cứ pháp lý áp dụng đối với trường hợp này?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí quản lý dự thì cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Vậy cho tôi hỏi đối với trường hợp Lãnh đạo được hưởng lương, thưởng, tăng thu nhập từ đơn vị hành chính tự chủ theo Nghị định 117/2013/NĐ-CP đồng thời kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp kinh tế (không phải là đơn vị QLDA) tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP, có nguồn thu chủ yếu từ nguồn phí giữ lại thì có thuộc đối tượng được chi thưởng, thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị sự nghiệp kinh tế hay không? Căn cứ pháp lý áp dụng đối với trường hợp này?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: