(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hoá đơn đã xuất cho DN chế xuất
Người hỏi : Công Ty Thiết bị điện     Số điện thoại: 0919091278     Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 10/08/2020 - 08 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 10/08/2020 - 09 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Công ty chúng tôi hàng tháng có cung cấp sản phẩm cho DN chế xuất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bắt đầu từ năm 2018 với thuế suất 10% , nhưng hiện nay bên DNCX yêu cầu bên chúng tôi xuất lại  HĐ 0% do hưởng ưu đãi của DNCX và truy lại phần thuế từ năm 2018 . Vậy cho tôi hỏi đối với năm 2018-2019 chúng tôi  làm cách nào để xuất lại hoá đơn 0% cho bên công ty kia ?

Xin cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 18/08/2020 - 07 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: Độc giả

Về việc vướng mắc của độc giả, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 20 Điều 4; Khoản 1 Điều 9 và Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

20. ...Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

...

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.”

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

5. Xác định số thuế GTGT phải nộp

Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.”

Tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ quy định nêu trên,

* Trường hợp Công ty Thiết bị điện  có cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho DN chế xuất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà Công ty chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

-Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn.

- Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

*Trường hợp Công ty Thiết bị điện  có cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho DN chế xuất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài sau khi lập hoá đơn, doanh nghiệp phát hiện sai sót thì:

- Nếu Công ty sử dụng hoá đơn đặt in, tự in Công ty thực hiện điều chỉnh hoá đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

- Nếu Công ty sử dụng hoá đơn điện tử Công ty thực hiện điều chỉnh hoá đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hoá đơn đã xuất cho DN chế xuất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Công ty chúng tôi hàng tháng có cung cấp sản phẩm cho DN chế xuất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bắt đầu từ năm 2018 với thuế suất 10% , nhưng hiện nay bên DNCX yêu cầu bên chúng tôi xuất lại  HĐ 0% do hưởng ưu đãi của DNCX và truy lại phần thuế từ năm 2018 . Vậy cho tôi hỏi đối với năm 2018-2019 chúng tôi  làm cách nào để xuất lại hoá đơn 0% cho bên công ty kia ?

Xin cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Công ty chúng tôi hàng tháng có cung cấp sản phẩm cho DN chế xuất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bắt đầu từ năm 2018 với thuế suất 10% , nhưng hiện nay bên DNCX yêu cầu bên chúng tôi xuất lại  HĐ 0% do hưởng ưu đãi của DNCX và truy lại phần thuế từ năm 2018 . Vậy cho tôi hỏi đối với năm 2018-2019 chúng tôi  làm cách nào để xuất lại hoá đơn 0% cho bên công ty kia ?

Xin cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: