(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chi phí thẩm định dự án
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0813449173     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2020 - 08 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 12/06/2020 - 16 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật ( phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng) theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hay chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 22/06/2020 - 15 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng) thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 18/06/2020 - 07 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính thì tổ chức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện. Do đó, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 3 của  Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chi phí thẩm định dự án
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật ( phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng) theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hay chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật ( phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng) theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hay chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: