(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, GIÁ CA MÁY, THIẾT BỊ TRONG XÂY DỰNG
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/02/2020 - 16 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 13/02/2020 - 16 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 12/02/2020 Sở Xây dựng Tây Ninh có trả lời câu hỏi về chủ đề ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG. Trong đó có nội dung "Riêng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thì Bộ Xây dựng chỉ ban hành hướng dẫn cách xác định chung cho cả nước (theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 15/2019/TT-BXD). Theo đó, UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương mình để áp dụng (theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP)"

Xin hỏi trong thời gian chờ UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương thì các dự án đang trong thời gian lập dự toán có được áp dụng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo các Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND Tỉnh hay không?


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 18/02/2020 - 13 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho đến khi có văn bản thay thế các Quyết định này.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, GIÁ CA MÁY, THIẾT BỊ TRONG XÂY DỰNG
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 12/02/2020 Sở Xây dựng Tây Ninh có trả lời câu hỏi về chủ đề ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG. Trong đó có nội dung "Riêng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thì Bộ Xây dựng chỉ ban hành hướng dẫn cách xác định chung cho cả nước (theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 15/2019/TT-BXD). Theo đó, UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương mình để áp dụng (theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP)"

Xin hỏi trong thời gian chờ UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương thì các dự án đang trong thời gian lập dự toán có được áp dụng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo các Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND Tỉnh hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 12/02/2020 Sở Xây dựng Tây Ninh có trả lời câu hỏi về chủ đề ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG. Trong đó có nội dung "Riêng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thì Bộ Xây dựng chỉ ban hành hướng dẫn cách xác định chung cho cả nước (theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 15/2019/TT-BXD). Theo đó, UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương mình để áp dụng (theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP)"

Xin hỏi trong thời gian chờ UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương thì các dự án đang trong thời gian lập dự toán có được áp dụng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo các Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND Tỉnh hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: