(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiêu chí chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman
Người hỏi : Nguyễn An Bình     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/02/2020 - 15 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 13/02/2020 - 15 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh, tại Mục I quy định “Các tiêu chí này làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất GĐSN được gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynenlò Hoffmanchuyển đổi công nghệ sang lò tuynen trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Như vậy, Quyết định số 2187/QĐ-UBND có 03 mục đích gồm:

  1. Gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen
  2. Gia hạn thời gian hoạt động công lò Hoffman
  3. Chuyển đổi công nghệ sang lò tuynen

Theo Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và nội dung trả lời ngày 13/02/2020 thì hiện mới có "Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen", cụ thể là mới hướng dẫn hồ sơ thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynenchưa thấy hướng dẫn việc gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen và gia hạn thời gian hoạt động công lò Hoffman thực hiện như thế nào, hồ sơ ra sao, cần những gì?

Đồng thời, tại Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD trên không quy định cụ thể, rõ ràng là sản phẩm GĐSN phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD như quy định tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND mới có thể xem xét, chấp thuận việc xây lò tuynen, gia hạn lò tuynen hoặc hoffman.

Thời gian lập hồ sơ xin gia hạn, chuyển đổi công nghệ đến ngày 30/6/2020 đã gần kề, số lượng lò gạch có sản phẩm GĐSN chưa công bố theo QCVN 16:2017/BXD là 43/76 cơ sở (quá bán tổng số cơ sở toàn tỉnh) là tồn quá nhiều, riêng ở huyện Châu Thành 16 cơ sở; trong khi hướng dẫn hiện chưa đầy đủ thì làm sao các cơ sở có thể biết và thực hiện kịp tiến độ trên, kính nhờ hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 17/02/2020 - 16 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Trường hợp chuyển đổi công nghệ từ Hoffman sang Tuynen

- Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã gửi văn bản thông báo trực tiếp đến các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung (gọi tắt cơ sở SXGĐSN) trên địa bàn tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện (tại Công văn số 2849/SXD-QLN&VLXD ngày 17/10/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019);

- Ngày 06/02/2020, Sở Xây dựng tiếp tục ban hành Công văn số 320/SXD-QLN&VLXD gửi đến các cơ sở sản SXGĐSN trên địa bàn tỉnh (lần 2) và đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở SXGĐSN trên địa bàn quản lý hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND, Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD và gửi về Sở Xây dựng thẩm định các tiêu chí, trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương chuyển đổi công nghệ.

2. Trường hợp các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung không chuyển đổi công nghệ lò Tuynen mà vẫn hoạt động theo công nghệ lò Hoffman (kể cả cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đã hết thời gian hoạt động hoặc còn thời gian hoạt động theo chủ trương UBND tỉnh cấp quy định tại Khoản 2 Mục V Quy định kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND): Các đơn vị khẩn trương thực hiện lập dự án đánh giá các tiêu chí, gửi Sở Xây dựng phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện thuộc địa bàn quản lý thẩm định trình UBND tỉnh cho phép cơ sở SXGĐSN tiếp tục hoạt động theo công nghệ lò Hoffman nếu đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Mục III Quy định kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND.

3. Đối với việc gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen và công nghệ lò hoffman: Sau khi được UBND tỉnh xem xét cho chủ trương chuyển đổi công nghệ lò tuynen hoặc chủ trương được tiếp tục hoạt động theo công nghệ lò hoffman, các cơ sở SXGĐSN liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Mục IV Quy định kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND.

4. Tại Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD trên không quy định cụ thể, rõ ràng là sản phẩm GĐSN phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD như quy định tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND mới có thể xem xét, chấp thuận việc xây lò tuynen, gia hạn lò tuynen hoặc hoffman

Tại Gạch đầu dòng thứ nhất Điểm a Khoản 2 Hướng dẫn 2883/SXD-QLN&VLXD, Sở Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể, yêu cầu Chủ cơ sở SXGĐSN tổ chức lập dự án sản xuất GĐSN khi chuyển đổi công nghệ phải báo cáo, đánh giá nội dung về trách nhiệm công bố hợp quy và quản lý chất lượng sản phẩm gạch rỗng đất sét nung trong hồ sơ thuyết minh dự án.

Song song quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện chuyển đổi công nghệ, gia hạn thời gian hoạt động, thì hiện nay một số cơ sở GĐSN đã hết hạn thời gian thông báo tiếp nhận hợp quy đã triển khai làm thủ tục và được Sở Xây dựng thông báo tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định.

5. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi công nghệ, gia hạn thời gian hoạt động cũng như việc thực hiện thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD đề nghị Ông liên hệ Sở Xây dựng để hướng dẫn cụ thể theo thông tin sau:

- Cơ quan: Sở Xây dựng Tây Ninh (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng).

- Địa chỉ: Số 314, Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

- Điện thoại: 0276 3922 839.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiêu chí chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman
 Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh, tại Mục I quy định “Các tiêu chí này làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất GĐSN được gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynenlò Hoffmanchuyển đổi công nghệ sang lò tuynen trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Như vậy, Quyết định số 2187/QĐ-UBND có 03 mục đích gồm:

  1. Gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen
  2. Gia hạn thời gian hoạt động công lò Hoffman
  3. Chuyển đổi công nghệ sang lò tuynen

Theo Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và nội dung trả lời ngày 13/02/2020 thì hiện mới có "Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen", cụ thể là mới hướng dẫn hồ sơ thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynenchưa thấy hướng dẫn việc gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen và gia hạn thời gian hoạt động công lò Hoffman thực hiện như thế nào, hồ sơ ra sao, cần những gì?

Đồng thời, tại Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD trên không quy định cụ thể, rõ ràng là sản phẩm GĐSN phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD như quy định tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND mới có thể xem xét, chấp thuận việc xây lò tuynen, gia hạn lò tuynen hoặc hoffman.

Thời gian lập hồ sơ xin gia hạn, chuyển đổi công nghệ đến ngày 30/6/2020 đã gần kề, số lượng lò gạch có sản phẩm GĐSN chưa công bố theo QCVN 16:2017/BXD là 43/76 cơ sở (quá bán tổng số cơ sở toàn tỉnh) là tồn quá nhiều, riêng ở huyện Châu Thành 16 cơ sở; trong khi hướng dẫn hiện chưa đầy đủ thì làm sao các cơ sở có thể biết và thực hiện kịp tiến độ trên, kính nhờ hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh, tại Mục I quy định “Các tiêu chí này làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất GĐSN được gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynenlò Hoffmanchuyển đổi công nghệ sang lò tuynen trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Như vậy, Quyết định số 2187/QĐ-UBND có 03 mục đích gồm:

  1. Gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen
  2. Gia hạn thời gian hoạt động công lò Hoffman
  3. Chuyển đổi công nghệ sang lò tuynen

Theo Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và nội dung trả lời ngày 13/02/2020 thì hiện mới có "Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen", cụ thể là mới hướng dẫn hồ sơ thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynenchưa thấy hướng dẫn việc gia hạn thời gian hoạt động công nghệ lò tuynen và gia hạn thời gian hoạt động công lò Hoffman thực hiện như thế nào, hồ sơ ra sao, cần những gì?

Đồng thời, tại Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD trên không quy định cụ thể, rõ ràng là sản phẩm GĐSN phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD như quy định tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND mới có thể xem xét, chấp thuận việc xây lò tuynen, gia hạn lò tuynen hoặc hoffman.

Thời gian lập hồ sơ xin gia hạn, chuyển đổi công nghệ đến ngày 30/6/2020 đã gần kề, số lượng lò gạch có sản phẩm GĐSN chưa công bố theo QCVN 16:2017/BXD là 43/76 cơ sở (quá bán tổng số cơ sở toàn tỉnh) là tồn quá nhiều, riêng ở huyện Châu Thành 16 cơ sở; trong khi hướng dẫn hiện chưa đầy đủ thì làm sao các cơ sở có thể biết và thực hiện kịp tiến độ trên, kính nhờ hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: