(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và hồ swo khai thuế quý của hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn
Người hỏi : Hoàng Nam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/02/2020 - 16 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 10/02/2020 - 16 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1. Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC nagyf 15/6/2015 thì Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển mua của cơ quan thuế thì chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và hồ sơ khai thuế ( mẫu 01/Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). 

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1 . Nộp chậm 20 ngày thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?

2 Có xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và chậm nộp hồ sơ khai thuế không ?

3 Chỉ xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn thì thôi không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế?

4. Trường hợp hộ kinhh doanh làm mất liên 01(  Hóa đơn đã sử dụng -  liên 02 đã sử dụng giao cho khách hàng, liên 03 lưu tại quyển hóa đơn ), trong trường hợp này có bị xử phạt về mất liên 01 không?

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/02/2020 - 14 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31  tháng 10  năm  2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 như sau:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.”

Tại Khoản 2 Điều 2 và Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015 của Bộ Tài chính quy định:

“ 2. Căn cứ tính thuế

...

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

...

Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý...

2. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

- Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.»

Tại Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế: 

« Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định Điều này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

9. Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này…”

Tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

       Căn cứ các quy định nêu trên và tính chất, mức độ, đối tượng vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng hành vi vi phạm về hoá đơn và hồ sơ khai thuế, đề nghị độc giả liên hệ cơ quan thuế địa phương để được xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và hồ swo khai thuế quý của hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn
 Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1. Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC nagyf 15/6/2015 thì Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển mua của cơ quan thuế thì chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và hồ sơ khai thuế ( mẫu 01/Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). 

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1 . Nộp chậm 20 ngày thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?

2 Có xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và chậm nộp hồ sơ khai thuế không ?

3 Chỉ xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn thì thôi không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế?

4. Trường hợp hộ kinhh doanh làm mất liên 01(  Hóa đơn đã sử dụng -  liên 02 đã sử dụng giao cho khách hàng, liên 03 lưu tại quyển hóa đơn ), trong trường hợp này có bị xử phạt về mất liên 01 không?

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1. Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC nagyf 15/6/2015 thì Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển mua của cơ quan thuế thì chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và hồ sơ khai thuế ( mẫu 01/Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính). 

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1 . Nộp chậm 20 ngày thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?

2 Có xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và chậm nộp hồ sơ khai thuế không ?

3 Chỉ xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn thì thôi không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế?

4. Trường hợp hộ kinhh doanh làm mất liên 01(  Hóa đơn đã sử dụng -  liên 02 đã sử dụng giao cho khách hàng, liên 03 lưu tại quyển hóa đơn ), trong trường hợp này có bị xử phạt về mất liên 01 không?

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: