(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Định mức xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/02/2020 - 07 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 11/02/2020 - 08 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019 ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Bộ xây dựng ban hành Thông tư 09/2019 ngày 26/12/2019 hứng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 11/2019 ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 16/2019 ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 10/2019 ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Hỏi sau khi các thông tư này có hiệu lực thì có được áp dụng luôn không hay phải chờ hướng dẫn của UBND tỉnh Tây Ninh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 12/02/2020 - 16 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Các Thông tư triển khai Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020. Theo đó, đề nghị các đơn vị có liên quan áp dụng kể từ ngày các Thông tư có hiệu thi hành.

- Riêng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thì Bộ Xây dựng chỉ ban hành hướng dẫn cách xác định chung cho cả nước (theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 15/2019/TT-BXD). Theo đó, UBND tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cho địa phương mình để áp dụng (theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Định mức xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019 ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Bộ xây dựng ban hành Thông tư 09/2019 ngày 26/12/2019 hứng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 11/2019 ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 16/2019 ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 10/2019 ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Hỏi sau khi các thông tư này có hiệu lực thì có được áp dụng luôn không hay phải chờ hướng dẫn của UBND tỉnh Tây Ninh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019 ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Bộ xây dựng ban hành Thông tư 09/2019 ngày 26/12/2019 hứng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 11/2019 ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 16/2019 ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Thông tư 10/2019 ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Hỏi sau khi các thông tư này có hiệu lực thì có được áp dụng luôn không hay phải chờ hướng dẫn của UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: