(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiêu chí chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman
Người hỏi : Nguyễn An Bình     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/02/2020 - 15 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 12/02/2020 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 2187/QĐ-UBND về tiêu chí để xem xét, chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman, tại mục III.1.c quy định Sản phẩm GĐSN đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

Vậy, một số lò có sản phẩm GĐSN chưa công bố theo QCVN 16:2017/BXD có được xem xét, chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman không? huyện Châu Thành hiện có nhiều lò gạch vẫn chưa thực hiện vấn đề này, kính nhờ hướng dẫn thực hiện.

Chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 13/02/2020 - 09 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2883/SXD-QLN&VLXD ngày 18/10/2019 về việc hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen (đính kèm Hướng dẫn). Thời gian lập hồ sơ xin gia hạn, chuyển đổi công nghệ đến ngày 30/6/2020.

 Đề nghị các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Hướng dẫn nêu trên thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Ngày 30/7/2019, Sở Xây dựng đã công bố trên website Danh sách các sản phẩm gạch đất sét nung được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường (Thông báo số 1907/TB-SXD ngày 30/7/2019).

3. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò Tuynen, để tiếp tục được lưu thông trên thị trường, sử dụng vào các công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm gạch đất sét nung do Công ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện trách nhiệm của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Sở Xây dựng thông tin để Công ty biết, thực hiện./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiêu chí chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 2187/QĐ-UBND về tiêu chí để xem xét, chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman, tại mục III.1.c quy định Sản phẩm GĐSN đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

Vậy, một số lò có sản phẩm GĐSN chưa công bố theo QCVN 16:2017/BXD có được xem xét, chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman không? huyện Châu Thành hiện có nhiều lò gạch vẫn chưa thực hiện vấn đề này, kính nhờ hướng dẫn thực hiện.

Chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 2187/QĐ-UBND về tiêu chí để xem xét, chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman, tại mục III.1.c quy định Sản phẩm GĐSN đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

Vậy, một số lò có sản phẩm GĐSN chưa công bố theo QCVN 16:2017/BXD có được xem xét, chấp thuận xây lò tuynen, gia hạn lò hoffman không? huyện Châu Thành hiện có nhiều lò gạch vẫn chưa thực hiện vấn đề này, kính nhờ hướng dẫn thực hiện.

Chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: