(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chi phụ cấp chức vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp. tây ninh
Ngày hỏi: 08/01/2020 - 10 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 08/01/2020 - 13 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Tài Chính

xin cho tôi hỏi: phụ cấp chức vụ đối với người thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (viên chức) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do sắp xep tổ chức được chi theo nguồn nào ?

quyết định bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp 0.1, hiện tại mới được 1 năm thì không giữ chức vụ nữa.

trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 10/01/2020 - 16 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn, Sở Tài chính trả lời như sau:

Theo Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021 thì Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng

Bạn đang công tác tại đơn vị sự nghiệp nên mức phụ cấp này được xác định trong tiền lương và chi từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định. Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chi phụ cấp chức vụ
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Tài Chính

xin cho tôi hỏi: phụ cấp chức vụ đối với người thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (viên chức) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do sắp xep tổ chức được chi theo nguồn nào ?

quyết định bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp 0.1, hiện tại mới được 1 năm thì không giữ chức vụ nữa.

trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Tài Chính

xin cho tôi hỏi: phụ cấp chức vụ đối với người thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (viên chức) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do sắp xep tổ chức được chi theo nguồn nào ?

quyết định bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp 0.1, hiện tại mới được 1 năm thì không giữ chức vụ nữa.

trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: