(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thông tin kế hoạch sử dụng đất hàng năm
Người hỏi : người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp tây ninh
Ngày hỏi: 08/01/2020 - 09 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 08/01/2020 - 09 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xem kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì phải xem ở đâu. Đất của tôi đất lúa nhưng phù hợp quy hoạch dân cư, vậy có được chuyển mục đích sang đất ở không. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 09/01/2020 - 11 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 quy định:

"3. Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất."

Tại Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định:

"Điều 6. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Luật Đất đai.

2. Tài liệu công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm:

a) Nghị quyết hoặc Quyết định phê duyệt;

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

c) Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất."

Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

"2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư."

Căn cứ các quy định nêu trên, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND cấp huyện công bố công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Do đó, đề nghị hộ gia đình, cá nhân liên hệ UBND thành phố Tây Ninh hoặc UBND xã, phường có liên quan để được tham khảo hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.

Về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở: đề nghị hộ gia đình, cá nhân liên hệ UBND thành phố Tây Ninh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thông tin kế hoạch sử dụng đất hàng năm
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xem kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì phải xem ở đâu. Đất của tôi đất lúa nhưng phù hợp quy hoạch dân cư, vậy có được chuyển mục đích sang đất ở không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xem kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì phải xem ở đâu. Đất của tôi đất lúa nhưng phù hợp quy hoạch dân cư, vậy có được chuyển mục đích sang đất ở không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: