(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi : LÊ SĨ HÙNG     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thạnh hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/12/2019 - 22 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 01/01/2020 - 14 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: Lê Sĩ Hùng hiện ngụ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

Tôi xin trình bày như sau:

Năm 2005 vợ chồng tôi có sang nhượng  lại hai thửa đất số 1103 và 1104 tờ bản đồ số: 1, địa chỉ thửa đất tại ấp Thạnh  Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh của bà Trương Thị Kim Thúy đã được Phòng Tài nguyên thành phố Tây Ninh xác nhận thay đổi quyền sở hữu với hai thửa đất như trên.

Nay tôi có nhu cầu cấp đổi lại giấy CNQSDĐ mới và tôi cũng đã liên hệ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố để làm thủ tục. Tuy nhiên tôi được trả lời rằng thửa đất của tôi đã bị cấp nhầm, trùng thửa của người khác vì vậy nếu muốn tiến hành cấp đổi thì phải cấp đổi đồng loạt tất cả các hộ bị cấp nhầm vị trí,  số thửa.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi nếu muốn cấp đổi lại giấy đất tôi phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền nào? thủ tục thế nào?  Hiện nay các hộ liền kề với đất của tôi họ đã vay thế chấp sổ cho ngân hàng vì vậy không thể nào tiến hành theo hướng  dẫn của văn phòng đăng ký thành phố được và bản thân tôi cũng không thể tự vận động các hộ đó làm thủ tục cấp đổi như tôi được.

Thiết nghĩ việc cấp sai số thửa là việc lỗi của cá nhân và cơ quan có thẩm quyền, người dân không thể làm việc này được, nay người dân muốn cấp đổi lại thì kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh hướng dẫn để chúng tôi có thể tiến hành làm thủ tục cấp đổi.

Xin trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 07/01/2020 - 16 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định về việc đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

4. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

7. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

8. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Căn cứ khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Nội dung câu hỏi của ông Lê Sĩ Hùng chưa nêu cụ thể là cấp giấy chứng nhận do sai sót thông tin thửa đất so với hồ sơ kê khai đăng ký hay là do cấp sai đối tượng sử dụng đất.

Do đó, đề nghị ông Lê Sĩ Hùng liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh thành phố Tây Ninh để xem xét xác định rõ nguyên nhân cấp sai.

Trường hợp Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông xác định là trường hợp cấp giấy chứng nhận có sai sót thông tin so với hồ sơ kê khai đăng ký thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh thành phố Tây Ninh xem xét đính chính theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013; Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông xác định là trường hợp cấp giấy chứng nhận sai đối tượng sử dụng đất thì đế nghị Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện thu hồi cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013; khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: Lê Sĩ Hùng hiện ngụ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

Tôi xin trình bày như sau:

Năm 2005 vợ chồng tôi có sang nhượng  lại hai thửa đất số 1103 và 1104 tờ bản đồ số: 1, địa chỉ thửa đất tại ấp Thạnh  Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh của bà Trương Thị Kim Thúy đã được Phòng Tài nguyên thành phố Tây Ninh xác nhận thay đổi quyền sở hữu với hai thửa đất như trên.

Nay tôi có nhu cầu cấp đổi lại giấy CNQSDĐ mới và tôi cũng đã liên hệ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố để làm thủ tục. Tuy nhiên tôi được trả lời rằng thửa đất của tôi đã bị cấp nhầm, trùng thửa của người khác vì vậy nếu muốn tiến hành cấp đổi thì phải cấp đổi đồng loạt tất cả các hộ bị cấp nhầm vị trí,  số thửa.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi nếu muốn cấp đổi lại giấy đất tôi phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền nào? thủ tục thế nào?  Hiện nay các hộ liền kề với đất của tôi họ đã vay thế chấp sổ cho ngân hàng vì vậy không thể nào tiến hành theo hướng  dẫn của văn phòng đăng ký thành phố được và bản thân tôi cũng không thể tự vận động các hộ đó làm thủ tục cấp đổi như tôi được.

Thiết nghĩ việc cấp sai số thửa là việc lỗi của cá nhân và cơ quan có thẩm quyền, người dân không thể làm việc này được, nay người dân muốn cấp đổi lại thì kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh hướng dẫn để chúng tôi có thể tiến hành làm thủ tục cấp đổi.

Xin trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: Lê Sĩ Hùng hiện ngụ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

Tôi xin trình bày như sau:

Năm 2005 vợ chồng tôi có sang nhượng  lại hai thửa đất số 1103 và 1104 tờ bản đồ số: 1, địa chỉ thửa đất tại ấp Thạnh  Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh của bà Trương Thị Kim Thúy đã được Phòng Tài nguyên thành phố Tây Ninh xác nhận thay đổi quyền sở hữu với hai thửa đất như trên.

Nay tôi có nhu cầu cấp đổi lại giấy CNQSDĐ mới và tôi cũng đã liên hệ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố để làm thủ tục. Tuy nhiên tôi được trả lời rằng thửa đất của tôi đã bị cấp nhầm, trùng thửa của người khác vì vậy nếu muốn tiến hành cấp đổi thì phải cấp đổi đồng loạt tất cả các hộ bị cấp nhầm vị trí,  số thửa.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi nếu muốn cấp đổi lại giấy đất tôi phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền nào? thủ tục thế nào?  Hiện nay các hộ liền kề với đất của tôi họ đã vay thế chấp sổ cho ngân hàng vì vậy không thể nào tiến hành theo hướng  dẫn của văn phòng đăng ký thành phố được và bản thân tôi cũng không thể tự vận động các hộ đó làm thủ tục cấp đổi như tôi được.

Thiết nghĩ việc cấp sai số thửa là việc lỗi của cá nhân và cơ quan có thẩm quyền, người dân không thể làm việc này được, nay người dân muốn cấp đổi lại thì kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh hướng dẫn để chúng tôi có thể tiến hành làm thủ tục cấp đổi.

Xin trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: