(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ...
Người hỏi : nhân dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/08/2019 - 20 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 04/09/2019 - 10 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Hỏi đáp trực tuyến: Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Chính; Bộ Tư Pháp; Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung câu hỏi ngày 22/8/2019,"Theo kế hoạch tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018 (có văn bản kèm theo), theo đó, tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 là 808,406 triệu m3 trên tổng diện tích 147.834,78 ha, trong đó: Vụ Đông Xuân chiếm 52% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (422,461 triệu m3/47.468,32 ha), vụ Hè Thu chiếm 32% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (260,055 triệu m3/50.010,72 ha), vụ Mùa chiếm 16% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (125,890 triệu m3/50.355,74 ha)."

Sở Nông nghiệp đã trả lời ngày 30/8/2019 nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi; dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa bảo đảm tính đúng tính đủ, chưa phù hợp với thực tế tại Tây Ninh cụ thể:

- vụ Hè thu chỉ cấp nước tưới 260,055 triệu m3 /422,461 triệu m3=61,55% vụ Đông Xuân

- vụ Mùa cấp nước tưới 125,890 triệu m3 /422,461 triệu m3=29,80% vụ Đông Xuân.

Trên cơ sở phương án giá, Nghi quyết số 06/2019, Cơ quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới theo từng vụ trong năm, dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ chung chung cho 01 vụ, tuy nhiên trong năm có 3 vụ.

Trong dự thảo có định nghĩa tưới tiêu chủ động 1 phần chỉ căn cứ trên thời gian cấp nước tưới là chưa đủ cơ sở; chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới (khối lượng nước tưới/vụ Hè thu và vụ Mùa) chưa chỉ ra hình thức tưới vụ Mùa và vụ Hè thu là chủ động hay chủ động một phần.

 Do vậy khi quyết định được ban hành, nông dân sản xuất ngoài hạn điền nghiễm nhiên phải đóng tiền 3 vụ/năm như nhau, cơ quan trình hỗ trợ từ ngân sách sẽ trình mức hỗ trợ 3 vụ trong năm bằng nhau; cơ quan tham mưu xác nhận diện tích tưới/vụ thiếu cơ sở để áp dụng cho từng vụ cụ thể.

Đon vị khai thác thủy lợi là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước, trường hợp thu không đủ chi, nhà nước có chính sách cấp bù.

Đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời, UBND tỉnh xem xét ban hành quy định chặt chẽ đứng quy định, loại bỏ manh nha trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Để lách khối lượng nước theo vụ, năm 2019 đơn vị khai thác thủy lợi không đưa khối lượng cấp nước cụ thể theo từng vụ như năm 2018 trở về trước. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV KHai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa vẫ có số liệu cụ thể từng vụ.

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời đúng trong tâm câu hỏi

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 13/09/2019 - 11 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: "Nhân dân"

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được câu hỏi của "Nhân dân" về nội dung "Tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018...". Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển nội dung câu hỏi đến đơn vị chuyên môn xử lý và sẽ phúc đáp sớm nội dung trả lời câu hỏi cho "Nhân dân" (trong tuần sau). Những thông tin liên quan cần trao đổi thêm "Nhân dân" có thể liên hệ trực tiếp đến Chi cục Thủy lợi (ông Lê Anh Tâm-PT Chi cục Thủy lợi), số đt: 0933774357 để được biết thêm thông tin.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ...
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Hỏi đáp trực tuyến: Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Chính; Bộ Tư Pháp; Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung câu hỏi ngày 22/8/2019,"Theo kế hoạch tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018 (có văn bản kèm theo), theo đó, tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 là 808,406 triệu m3 trên tổng diện tích 147.834,78 ha, trong đó: Vụ Đông Xuân chiếm 52% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (422,461 triệu m3/47.468,32 ha), vụ Hè Thu chiếm 32% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (260,055 triệu m3/50.010,72 ha), vụ Mùa chiếm 16% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (125,890 triệu m3/50.355,74 ha)."

Sở Nông nghiệp đã trả lời ngày 30/8/2019 nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi; dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa bảo đảm tính đúng tính đủ, chưa phù hợp với thực tế tại Tây Ninh cụ thể:

- vụ Hè thu chỉ cấp nước tưới 260,055 triệu m3 /422,461 triệu m3=61,55% vụ Đông Xuân

- vụ Mùa cấp nước tưới 125,890 triệu m3 /422,461 triệu m3=29,80% vụ Đông Xuân.

Trên cơ sở phương án giá, Nghi quyết số 06/2019, Cơ quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới theo từng vụ trong năm, dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ chung chung cho 01 vụ, tuy nhiên trong năm có 3 vụ.

Trong dự thảo có định nghĩa tưới tiêu chủ động 1 phần chỉ căn cứ trên thời gian cấp nước tưới là chưa đủ cơ sở; chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới (khối lượng nước tưới/vụ Hè thu và vụ Mùa) chưa chỉ ra hình thức tưới vụ Mùa và vụ Hè thu là chủ động hay chủ động một phần.

 Do vậy khi quyết định được ban hành, nông dân sản xuất ngoài hạn điền nghiễm nhiên phải đóng tiền 3 vụ/năm như nhau, cơ quan trình hỗ trợ từ ngân sách sẽ trình mức hỗ trợ 3 vụ trong năm bằng nhau; cơ quan tham mưu xác nhận diện tích tưới/vụ thiếu cơ sở để áp dụng cho từng vụ cụ thể.

Đon vị khai thác thủy lợi là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước, trường hợp thu không đủ chi, nhà nước có chính sách cấp bù.

Đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời, UBND tỉnh xem xét ban hành quy định chặt chẽ đứng quy định, loại bỏ manh nha trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Để lách khối lượng nước theo vụ, năm 2019 đơn vị khai thác thủy lợi không đưa khối lượng cấp nước cụ thể theo từng vụ như năm 2018 trở về trước. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV KHai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa vẫ có số liệu cụ thể từng vụ.

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời đúng trong tâm câu hỏi

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Hỏi đáp trực tuyến: Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Chính; Bộ Tư Pháp; Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung câu hỏi ngày 22/8/2019,"Theo kế hoạch tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018 (có văn bản kèm theo), theo đó, tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 là 808,406 triệu m3 trên tổng diện tích 147.834,78 ha, trong đó: Vụ Đông Xuân chiếm 52% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (422,461 triệu m3/47.468,32 ha), vụ Hè Thu chiếm 32% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (260,055 triệu m3/50.010,72 ha), vụ Mùa chiếm 16% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (125,890 triệu m3/50.355,74 ha)."

Sở Nông nghiệp đã trả lời ngày 30/8/2019 nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi; dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa bảo đảm tính đúng tính đủ, chưa phù hợp với thực tế tại Tây Ninh cụ thể:

- vụ Hè thu chỉ cấp nước tưới 260,055 triệu m3 /422,461 triệu m3=61,55% vụ Đông Xuân

- vụ Mùa cấp nước tưới 125,890 triệu m3 /422,461 triệu m3=29,80% vụ Đông Xuân.

Trên cơ sở phương án giá, Nghi quyết số 06/2019, Cơ quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới theo từng vụ trong năm, dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ chung chung cho 01 vụ, tuy nhiên trong năm có 3 vụ.

Trong dự thảo có định nghĩa tưới tiêu chủ động 1 phần chỉ căn cứ trên thời gian cấp nước tưới là chưa đủ cơ sở; chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới (khối lượng nước tưới/vụ Hè thu và vụ Mùa) chưa chỉ ra hình thức tưới vụ Mùa và vụ Hè thu là chủ động hay chủ động một phần.

 Do vậy khi quyết định được ban hành, nông dân sản xuất ngoài hạn điền nghiễm nhiên phải đóng tiền 3 vụ/năm như nhau, cơ quan trình hỗ trợ từ ngân sách sẽ trình mức hỗ trợ 3 vụ trong năm bằng nhau; cơ quan tham mưu xác nhận diện tích tưới/vụ thiếu cơ sở để áp dụng cho từng vụ cụ thể.

Đon vị khai thác thủy lợi là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước, trường hợp thu không đủ chi, nhà nước có chính sách cấp bù.

Đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời, UBND tỉnh xem xét ban hành quy định chặt chẽ đứng quy định, loại bỏ manh nha trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Để lách khối lượng nước theo vụ, năm 2019 đơn vị khai thác thủy lợi không đưa khối lượng cấp nước cụ thể theo từng vụ như năm 2018 trở về trước. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV KHai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa vẫ có số liệu cụ thể từng vụ.

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời đúng trong tâm câu hỏi

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: