(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự toán phát sinh ngoài hợp đồng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/07/2019 - 12 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 09/07/2019 - 16 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo khoản 2, điều 4 " thủ tục, trình tự thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng", thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập trên cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thỏa thuật trong hợp đồng.

Theo khoản 1, điều 5 "điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói", thông tư 07/2016/TT-BXD thì Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Hỏi?

1. Trong trường hợp Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư là UBND huyện phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập thì cơ quan nào thẩm định dự toán bổ sung, phát sinh?

2. Dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập có cần phải thẩm tra trước khi thẩm định, phê duyệt hay không?. Trường hợp cần phải thẩm tra thì chủ đầu tư hay nhà thầu sẽ ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra dự toán bổ sung, phát sinh?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 15/07/2019 - 11 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

Câu 1: Trong trường hợp chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư là UBND huyện phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập thì cơ quan nào thẩm định dự toán bổ sung, phát sinh:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng nào thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng dự toán ban đầu của dự án thì tiếp tục thẩm định dự toán bổ sung, phát sinh.

Câu 2. Dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập có cần phải thẩm tra trước khi thẩm định, phê duyệt hay không. Trường hợp cần phải thẩm tra thì chủ đầu tư hay nhà thầu sẽ ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra dự toán bổ sung, phát sinh:

- Dự toán bổ sung, phát sinh có cần phải thẩm tra trước khi thẩm định hay không là do chủ đầu tư quyết định. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện việc thẩm tra trước khi trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét việc sử dụng kết quả thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định (theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

- Ngoài ra, trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định (theo Điểm c Khoản 4 Điều 8 và Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

- Trường hợp cần phải thẩm tra thì chủ đầu tư có trách nhiệm ký kết hợp đồng với đơn vị thẩm tra.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự toán phát sinh ngoài hợp đồng
 Nội dung câu hỏi:

Theo khoản 2, điều 4 " thủ tục, trình tự thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng", thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập trên cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thỏa thuật trong hợp đồng.

Theo khoản 1, điều 5 "điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói", thông tư 07/2016/TT-BXD thì Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Hỏi?

1. Trong trường hợp Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư là UBND huyện phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập thì cơ quan nào thẩm định dự toán bổ sung, phát sinh?

2. Dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập có cần phải thẩm tra trước khi thẩm định, phê duyệt hay không?. Trường hợp cần phải thẩm tra thì chủ đầu tư hay nhà thầu sẽ ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra dự toán bổ sung, phát sinh?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo khoản 2, điều 4 " thủ tục, trình tự thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng", thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập trên cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thỏa thuật trong hợp đồng.

Theo khoản 1, điều 5 "điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói", thông tư 07/2016/TT-BXD thì Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Hỏi?

1. Trong trường hợp Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư là UBND huyện phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập thì cơ quan nào thẩm định dự toán bổ sung, phát sinh?

2. Dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập có cần phải thẩm tra trước khi thẩm định, phê duyệt hay không?. Trường hợp cần phải thẩm tra thì chủ đầu tư hay nhà thầu sẽ ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra dự toán bổ sung, phát sinh?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: