(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi đua khen thưởng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 18/06/2019 - 07 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 18/06/2019 - 13 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: Ban thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Tôi Xin hỏi một số vấn đề sau:

- Muốn đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì đạt đề tài cấp tỉnh. Vậy đề tài đạt giải trong cuộc thi KHKT sáng tạo cấp tỉnh có được xem là đề tài cấp tỉnh để được xét và công nhận.

- Nếu được lấy đề tài trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh thì đề tài có được bảo lưu không? vì cuộc thi 2 năm tổ chức 1 lần.

- Khi xét chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì đạt đề tài cấp tỉnh như vậy có nhất thiết phải là đề tài đạt tại tỉnh Tây Ninh không hay chỉ cần đạt ở tỉnh khác cũng được áp dụng.

Xin Ban Thi đua khen thưởng tỉnh giải đáp thắc mắc để tôi được rõ.

Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/06/2019 - 08 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     13 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, về nội dung câu hỏi của bạn, Ban Thi đua - Khen thưởng trả lời như sau:

         1. Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh có quy định các trường hợp đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tuy nhiên, Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh không còn quy định về việc đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

          Do đó, những đề tài đã đạt giải tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, nếu muốn được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh phải lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định.

          2. Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có quy định: "Danh hiệu thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số các cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

          Do đó, khi đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cá nhân có thể sử dụng đề tài đạt giải tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật để trình Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến xét, công nhận với điều kiện đề tài đó còn trong thời hạn để xét, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

          3. Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng có quy định: "Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu thi đua...."

          Do đó, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học dùng để xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh Tây Ninh phải thỏa mãn 02 điều kiện:

          - Được Hội đồng Sáng kiến tỉnh Tây Ninh xét, công nhận.

          - Được Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến tỉnh Tây Ninh xét, công nhận.

Thân ái.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi đua khen thưởng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: Ban thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Tôi Xin hỏi một số vấn đề sau:

- Muốn đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì đạt đề tài cấp tỉnh. Vậy đề tài đạt giải trong cuộc thi KHKT sáng tạo cấp tỉnh có được xem là đề tài cấp tỉnh để được xét và công nhận.

- Nếu được lấy đề tài trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh thì đề tài có được bảo lưu không? vì cuộc thi 2 năm tổ chức 1 lần.

- Khi xét chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì đạt đề tài cấp tỉnh như vậy có nhất thiết phải là đề tài đạt tại tỉnh Tây Ninh không hay chỉ cần đạt ở tỉnh khác cũng được áp dụng.

Xin Ban Thi đua khen thưởng tỉnh giải đáp thắc mắc để tôi được rõ.

Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi: Ban thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Tôi Xin hỏi một số vấn đề sau:

- Muốn đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì đạt đề tài cấp tỉnh. Vậy đề tài đạt giải trong cuộc thi KHKT sáng tạo cấp tỉnh có được xem là đề tài cấp tỉnh để được xét và công nhận.

- Nếu được lấy đề tài trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh thì đề tài có được bảo lưu không? vì cuộc thi 2 năm tổ chức 1 lần.

- Khi xét chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì đạt đề tài cấp tỉnh như vậy có nhất thiết phải là đề tài đạt tại tỉnh Tây Ninh không hay chỉ cần đạt ở tỉnh khác cũng được áp dụng.

Xin Ban Thi đua khen thưởng tỉnh giải đáp thắc mắc để tôi được rõ.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: