(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi Sở Nội vụ về xét biên chế
Người hỏi : Trọng Hữu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/03/2019 - 11 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 18/03/2019 - 10 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một người lao động đang làm việc trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi được biết, hàng năm, Sở Nội vụ có giao chỉ tiêu biên chế để xét tuyển. Nhưng thời gian qua, việc xét tuyển biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa được thực hiện.  

Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân và không làm ảnh hưởng đến nơi công tác, tôi mạn phép không nêu tên cụ thể đơn vị đó.

Sở Nội vụ cho tôi hỏi, hiện nay, có còn xét tuyển biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập, nếu có thì khi nào triển khai? Sở nội vụ có kiểm tra tiến độ xét tuyển biên chế, tiến độ lập đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập?

Tôi mong Cổng hỏi đáp chuyển câu hỏi này đến Sở Nội vụ, vì nội dung hỏi đã rõ, cụ thể.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/03/2019 - 08 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, phòng chuyên môn thuộc sở nội vụ xin trả lời nội dung câu hỏi của bạn như sau:

        Việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là việc làm thường xuyên theo nhu cầu thực tế về tình hình sử dụng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của các đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhằm thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban  nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 417-CV/TU ngày 28/9/2017 về việc tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế.

         Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với năm 2015 theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 22/01/2019 Sở Nội vụ đã có công văn 125/SNV-TCCCVC đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tạm thời chậm thực hiện việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp đến khi UBND tỉnh có Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 (dự kiến vào tháng 04/2019); Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm 2019; Sở Nội vụ sẽ tiếp tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp (khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu và còn chỉ tiêu biên chế) theo thẩm quyền được phân cấp.

Trân trọng./.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi Sở Nội vụ về xét biên chế
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là một người lao động đang làm việc trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi được biết, hàng năm, Sở Nội vụ có giao chỉ tiêu biên chế để xét tuyển. Nhưng thời gian qua, việc xét tuyển biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa được thực hiện.  

Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân và không làm ảnh hưởng đến nơi công tác, tôi mạn phép không nêu tên cụ thể đơn vị đó.

Sở Nội vụ cho tôi hỏi, hiện nay, có còn xét tuyển biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập, nếu có thì khi nào triển khai? Sở nội vụ có kiểm tra tiến độ xét tuyển biên chế, tiến độ lập đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập?

Tôi mong Cổng hỏi đáp chuyển câu hỏi này đến Sở Nội vụ, vì nội dung hỏi đã rõ, cụ thể.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một người lao động đang làm việc trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi được biết, hàng năm, Sở Nội vụ có giao chỉ tiêu biên chế để xét tuyển. Nhưng thời gian qua, việc xét tuyển biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa được thực hiện.  

Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân và không làm ảnh hưởng đến nơi công tác, tôi mạn phép không nêu tên cụ thể đơn vị đó.

Sở Nội vụ cho tôi hỏi, hiện nay, có còn xét tuyển biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập, nếu có thì khi nào triển khai? Sở nội vụ có kiểm tra tiến độ xét tuyển biên chế, tiến độ lập đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập?

Tôi mong Cổng hỏi đáp chuyển câu hỏi này đến Sở Nội vụ, vì nội dung hỏi đã rõ, cụ thể.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: