(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/12/2018 - 15 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 28/12/2018 - 20 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh,

Tôi hiện đang làm theo chế độ hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài. Tôi đã làm 03 năm, hiện nay đơn vị tôi không có kế hoạch nâng lương thường xuyên cho tôi vì là hợp đồng.

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại Điều 2, điểm 1, khoản a) Thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên:

“…

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng), giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lương một bậc lương;”

Vậy tôi xin hỏi Sở Nội vụ đơn vị tôi làm đúng hay sai?

Tôi không đươc đơn vị cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vì lý do là làm theo hợp đồng lao động. Vậy Đơn vị tôi đúng hay sai?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 04/01/2019 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ nhận được câu hỏi trực tuyến của Anh (chị), sau khi xem xét nội dung của câu hỏi Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Thu hút nhân tài là chính sách đặc thù của tỉnh hiện được thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sữa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chính sách tiền lương đã được quy định tại Điều 7 của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, bạn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Việc cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: đối tượng tham gia dự học được cơ quan, đơn vị cử đi là cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, bạn không thuộc đối tượng được cử tham gia lớp học.

Trân Trọng./.

Phòng Công chức viên chức 02763839968.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh,

Tôi hiện đang làm theo chế độ hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài. Tôi đã làm 03 năm, hiện nay đơn vị tôi không có kế hoạch nâng lương thường xuyên cho tôi vì là hợp đồng.

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại Điều 2, điểm 1, khoản a) Thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên:

“…

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng), giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lương một bậc lương;”

Vậy tôi xin hỏi Sở Nội vụ đơn vị tôi làm đúng hay sai?

Tôi không đươc đơn vị cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vì lý do là làm theo hợp đồng lao động. Vậy Đơn vị tôi đúng hay sai?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh,

Tôi hiện đang làm theo chế độ hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài. Tôi đã làm 03 năm, hiện nay đơn vị tôi không có kế hoạch nâng lương thường xuyên cho tôi vì là hợp đồng.

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại Điều 2, điểm 1, khoản a) Thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên:

“…

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng), giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lương một bậc lương;”

Vậy tôi xin hỏi Sở Nội vụ đơn vị tôi làm đúng hay sai?

Tôi không đươc đơn vị cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vì lý do là làm theo hợp đồng lao động. Vậy Đơn vị tôi đúng hay sai?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: