(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kết quả thanh tra năm 2018
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/11/2018 - 08 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 10 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Thanh tra tỉnh cho biết kết quả thanh tra năm 2018. (Cung cấp lên cổng hỏi đáp, chứ không phải hướng dẫn đi tìm hiểu đâu đó, hay trả lời nội bộ)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Thanh tra Tỉnh     
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 26/11/2018 Thanh tra tỉnh nhận được câu hỏi của người dân trên cổng hoidap.tayninh.gov.vn như sau “Đề nghị Thanh tra tỉnh cho biết kết quả thanh tra năm 2018. (Cung cấp lên cổng hỏi đáp, chứ không phải hướng dẫn đi tìm hiểu đâu đó, hay trả lời nội bộ)”.

Qua xem nội dung câu hỏi, Thanh tra tỉnh trả lời như sau:

Báo cáo kết quả thanh tra hàng năm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng “Báo cáo năm trong thời kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo”. Vì vậy tại thời điểm này chưa có báo cáo kết quả Thanh tra năm 2018 của ngành thanh tra.

Thực hiện Công văn số 2579/UBND-TH ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Thanh tra tra tỉnh đã có Báo cáo số 155/BC-TTr ngày 05/11/2018 về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (số liệu từ ngày 11/11/2017 đến 10/10/2018).

Có file dữ liệu báo cáo kèm theo: BaocaoNam_NganhThanhTra_2018.pdf

Và số liệu báo cáo đã được đăng công khai trên cổng kinh tế - xã hội của tỉnh “ktxh.tayninh.gov.vn” theo quy định.

Nay Thanh tra tỉnh trả lời theo yêu cầu của người dân đặt câu hỏi./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kết quả thanh tra năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Thanh tra tỉnh cho biết kết quả thanh tra năm 2018. (Cung cấp lên cổng hỏi đáp, chứ không phải hướng dẫn đi tìm hiểu đâu đó, hay trả lời nội bộ)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Thanh tra tỉnh cho biết kết quả thanh tra năm 2018. (Cung cấp lên cổng hỏi đáp, chứ không phải hướng dẫn đi tìm hiểu đâu đó, hay trả lời nội bộ)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: