(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chuyển đổi dn
Người hỏi : Vi An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/11/2018 - 20 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 13/11/2018 - 07 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Hội Tư vấn thuế Việt Nam

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp doanh nhiệp tư nhân A thành lập ngày 14/5/2010 đến ngày 18/10/2018 chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên B vẫn giữ nguyên mã số thuế, vốn điều lệ, đại diện pháp luật của doanh  nghiệp ( chỉ thay đổi tên doanh nghiệp. ). Doanh nghiệp hiện kê khai theo quý.

Vậy em xin hỏi như sau:

1. Trơng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2018 doang nghiệp vẫn kê khai tên là doanh nghiệp tư nhân A.

Vậy từ ngày 01/10/2018 đến ngày 16/10/2018 doanh nghiệp có phải khai theo tên doanh nghiệp A ?

2. Doanh nghiệp có phải làm báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/10/2018 ) không?

3. Về hoá đơn và lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp có phái nộp thông báo phát hành hoá đơn và nộp lệ phí trước bạ của doanh nghiệp B không? ( doanh nghiệp có 1 ô tô mang tên doanh nghiệp A nay đổi tên sang C ty TNHH 2 thành viên có phải nộp lệ phí truớc bạ không? )

 

Rất mong được Hội Tư vấn thuế Việt Nam giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 22/11/2018 - 10 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 16.  Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)...”

Tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Tại  Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“ Báo cáo tinh hình sử dụng hóa đơn        

…Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế…”

Tại Khoản 18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:..”

       

b) Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: điểm c Khoản 2 Điều 196 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác); điểm b Khoản 1 Điều 197 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty); điểm c Khoản 1 Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nhiệp tư nhân  chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên  vẫn giữ nguyên mã số thuế, vốn điều lệ và người đại diện pháp luật thì:

-Về kê khai thuế: Công ty TNHH hai thành viên kê khai thuế kể từ ngày được cấp Giấy phép chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

- Khai thuế GTGT và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

-Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp  chuyển đổi  chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi.

-Về hóa đơn doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thực hiện hủy hóa đơn theo Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.  

-Về lệ phí trước bạ đối với tài sản có 1 ô tô mang tên doanh nghiệp  nay chuyển đổi  thành Công ty TNHH hai thành viên không thuộc trường hợp miễn lệ phí trước bạ.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chuyển đổi dn
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Hội Tư vấn thuế Việt Nam

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp doanh nhiệp tư nhân A thành lập ngày 14/5/2010 đến ngày 18/10/2018 chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên B vẫn giữ nguyên mã số thuế, vốn điều lệ, đại diện pháp luật của doanh  nghiệp ( chỉ thay đổi tên doanh nghiệp. ). Doanh nghiệp hiện kê khai theo quý.

Vậy em xin hỏi như sau:

1. Trơng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2018 doang nghiệp vẫn kê khai tên là doanh nghiệp tư nhân A.

Vậy từ ngày 01/10/2018 đến ngày 16/10/2018 doanh nghiệp có phải khai theo tên doanh nghiệp A ?

2. Doanh nghiệp có phải làm báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/10/2018 ) không?

3. Về hoá đơn và lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp có phái nộp thông báo phát hành hoá đơn và nộp lệ phí trước bạ của doanh nghiệp B không? ( doanh nghiệp có 1 ô tô mang tên doanh nghiệp A nay đổi tên sang C ty TNHH 2 thành viên có phải nộp lệ phí truớc bạ không? )

 

Rất mong được Hội Tư vấn thuế Việt Nam giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Hội Tư vấn thuế Việt Nam

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Trường hợp doanh nhiệp tư nhân A thành lập ngày 14/5/2010 đến ngày 18/10/2018 chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên B vẫn giữ nguyên mã số thuế, vốn điều lệ, đại diện pháp luật của doanh  nghiệp ( chỉ thay đổi tên doanh nghiệp. ). Doanh nghiệp hiện kê khai theo quý.

Vậy em xin hỏi như sau:

1. Trơng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2018 doang nghiệp vẫn kê khai tên là doanh nghiệp tư nhân A.

Vậy từ ngày 01/10/2018 đến ngày 16/10/2018 doanh nghiệp có phải khai theo tên doanh nghiệp A ?

2. Doanh nghiệp có phải làm báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/10/2018 ) không?

3. Về hoá đơn và lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp có phái nộp thông báo phát hành hoá đơn và nộp lệ phí trước bạ của doanh nghiệp B không? ( doanh nghiệp có 1 ô tô mang tên doanh nghiệp A nay đổi tên sang C ty TNHH 2 thành viên có phải nộp lệ phí truớc bạ không? )

 

Rất mong được Hội Tư vấn thuế Việt Nam giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: