(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bố trí dư thừa cán bộ không chuyên trách
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2018 - 10 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 06/08/2018 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

cán bộ không chuyên trách vì sao bố trí dư thùa mỗi một đoàn thể một phòng lại bố trí đên 3 người, 1 chủ tịch, 2 cáp phó ở cấp xã gồm đoàn thanh niên, mặt trận xã. bố trí vậy kinh phí nhà nước chịu sao nổi?

địa chính bố trí 2 người mà còn thuê thêm cán bộ nông nghiệp? tiền nhà nước dư quá nên bộ máy phì to ra!

luân chuyển thì không nghiêm có xã bố trí vị trí đó ở hoài với lý đo công chức đang đại biểu hội đồng nhân dân nên xin ở lại? luân chuyển hình thức?

chuyên môn đa số công chức kể cả cán bộ lãnh đạo ở cấp xã toàn bằng đại học luật, luật là lựa chọn dễ học dễ ra trường, dễ bố trí ở các chức danh nên cán bộ công chức giờ toàn là bằng luật.

sở nội vụ, ubnd huyện, phòng nội vụ và ubnd tỉnh đã có nghiêm túc xem xét lại toàn bộ hồ sơ công chức cán bộ chưa?! để tinh gọn bộ máy, loại bỏ ra cán bộ công chức thật sự chỉ có bằng cấp mà không có tài, có đức chạy đua chạy chức danh. bộ máy phìn to ra lỗi chính là những cán bộ làm công tác tổ chức, lỗi trực tiếp phòng nội vụ, sở nội vụ! các cơ quan này chưa quyết liệt, hậu kiểm sao không bắt đầu kiểm đi? xem chổ nào sai phạm loại ra làm tốt thì khen. thời đại này mà còn ì ạch thế khi nào mới phát triển.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/08/2018 - 11 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trân trọng cảm ơn câu hỏi của anh (chị) đặt ra có liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, tất cả những vấn đề mà anh (chị) quan tâm đặt ra cũng là những vấn đề mà Đảng và Nhà nước rất quan tâm, cụ thể vừa qua Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập của bộ máy nhà nước hiện nay “ngày càng phình to ra”.

Một số nội dung câu hỏi của anh (chị) đặt ra, Sở Nội vụ xin thông tin lại như sau:

- Số lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định thực hiện bố trí theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Đối với xã loại 1 được bố trí 02 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xã loại 2 được bố trí 01 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Hiện nay trong thực hiện quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã còn nhiều bất cập do thiếu những quy định pháp luật, đặc biệt là đối với cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sở Nội vụ xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp cũng như những câu hỏi đặt ra của anh (chị) để tới đây trong tham mưu thực hiện Nghị quyết của Đảng, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bất cập về bộ máy, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, về bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như ý kiến của anh (chị) đã đặt ra.

Trân trọng./.

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bố trí dư thừa cán bộ không chuyên trách
 Nội dung câu hỏi:

cán bộ không chuyên trách vì sao bố trí dư thùa mỗi một đoàn thể một phòng lại bố trí đên 3 người, 1 chủ tịch, 2 cáp phó ở cấp xã gồm đoàn thanh niên, mặt trận xã. bố trí vậy kinh phí nhà nước chịu sao nổi?

địa chính bố trí 2 người mà còn thuê thêm cán bộ nông nghiệp? tiền nhà nước dư quá nên bộ máy phì to ra!

luân chuyển thì không nghiêm có xã bố trí vị trí đó ở hoài với lý đo công chức đang đại biểu hội đồng nhân dân nên xin ở lại? luân chuyển hình thức?

chuyên môn đa số công chức kể cả cán bộ lãnh đạo ở cấp xã toàn bằng đại học luật, luật là lựa chọn dễ học dễ ra trường, dễ bố trí ở các chức danh nên cán bộ công chức giờ toàn là bằng luật.

sở nội vụ, ubnd huyện, phòng nội vụ và ubnd tỉnh đã có nghiêm túc xem xét lại toàn bộ hồ sơ công chức cán bộ chưa?! để tinh gọn bộ máy, loại bỏ ra cán bộ công chức thật sự chỉ có bằng cấp mà không có tài, có đức chạy đua chạy chức danh. bộ máy phìn to ra lỗi chính là những cán bộ làm công tác tổ chức, lỗi trực tiếp phòng nội vụ, sở nội vụ! các cơ quan này chưa quyết liệt, hậu kiểm sao không bắt đầu kiểm đi? xem chổ nào sai phạm loại ra làm tốt thì khen. thời đại này mà còn ì ạch thế khi nào mới phát triển.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cán bộ không chuyên trách vì sao bố trí dư thùa mỗi một đoàn thể một phòng lại bố trí đên 3 người, 1 chủ tịch, 2 cáp phó ở cấp xã gồm đoàn thanh niên, mặt trận xã. bố trí vậy kinh phí nhà nước chịu sao nổi?

địa chính bố trí 2 người mà còn thuê thêm cán bộ nông nghiệp? tiền nhà nước dư quá nên bộ máy phì to ra!

luân chuyển thì không nghiêm có xã bố trí vị trí đó ở hoài với lý đo công chức đang đại biểu hội đồng nhân dân nên xin ở lại? luân chuyển hình thức?

chuyên môn đa số công chức kể cả cán bộ lãnh đạo ở cấp xã toàn bằng đại học luật, luật là lựa chọn dễ học dễ ra trường, dễ bố trí ở các chức danh nên cán bộ công chức giờ toàn là bằng luật.

sở nội vụ, ubnd huyện, phòng nội vụ và ubnd tỉnh đã có nghiêm túc xem xét lại toàn bộ hồ sơ công chức cán bộ chưa?! để tinh gọn bộ máy, loại bỏ ra cán bộ công chức thật sự chỉ có bằng cấp mà không có tài, có đức chạy đua chạy chức danh. bộ máy phìn to ra lỗi chính là những cán bộ làm công tác tổ chức, lỗi trực tiếp phòng nội vụ, sở nội vụ! các cơ quan này chưa quyết liệt, hậu kiểm sao không bắt đầu kiểm đi? xem chổ nào sai phạm loại ra làm tốt thì khen. thời đại này mà còn ì ạch thế khi nào mới phát triển.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: