(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/12/2017 - 16 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 11/12/2017 - 07 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay 16 xã thuộc diện khó khăn của tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135, thì Cán bộ - Giáo viên - công nhận viên ở các xã nêu trên có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Thành thật cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 18/12/2017 - 10 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 04/01/2017, UBND tỉnh có Công văn số 07/UBND-DT chỉ đạo về việc xác định địa bàn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo đó, việc xác định xã đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được thực hiện theo Công văn số 1336/UBDT-CSDT ngày 27/12/2016 của Ủy ban dân tộc về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Cụ thể, “xã có điều kiện kinh tế - đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có ).          Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không có xã thuộc khu vực III theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT, để được áp dụng thực hiện chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

          Về Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tỉnh Tây Ninh có 16 xã thuộc diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

          Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ để bạn được rõ.

          Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay 16 xã thuộc diện khó khăn của tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135, thì Cán bộ - Giáo viên - công nhận viên ở các xã nêu trên có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Thành thật cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay 16 xã thuộc diện khó khăn của tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135, thì Cán bộ - Giáo viên - công nhận viên ở các xã nêu trên có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Thành thật cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: