(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ngành phù họp vị trí từng công chức cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 20 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 14 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

đề nghị công khai ngành học phù họp với 7 chức danh công chức cấp xã theo quy định mới 2017. để sớm biết nâng cao trình độ đạt chuẩn ngành vị trí phù họp đạt chuẩn theo ngạch


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2017 - 17 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; công chức cấp xã còn phải đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo chuyên ngành cụ thể được quy định tại Điều 2 của Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ngành phù họp vị trí từng công chức cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

đề nghị công khai ngành học phù họp với 7 chức danh công chức cấp xã theo quy định mới 2017. để sớm biết nâng cao trình độ đạt chuẩn ngành vị trí phù họp đạt chuẩn theo ngạch

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

đề nghị công khai ngành học phù họp với 7 chức danh công chức cấp xã theo quy định mới 2017. để sớm biết nâng cao trình độ đạt chuẩn ngành vị trí phù họp đạt chuẩn theo ngạch

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: