(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Miễn tiền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
Người hỏi : Trần Văn Chuyến     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/06/2017 - 07 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 26/06/2017 - 09 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1. Trường hợp người chồng là Ông Trần Văn C ( hộ khẩu cư trú ở tỉnh khác ) nay nhập khẩu vào hộ khẩu do người vợ Nguyễn Thị B đứng tên ( ở tỉnh khác với nơi người chồng  ) mới được 10 ngày thì có được coi là có hộ khẩu thường trú không?

2. Trường hợp xã A nơi hộ gia đình bà Nguyễn Thị B thường trú hiện nay theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 không thuộc danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( đã đượ công nhận là xã nông thôn mới ) tuy nhiên  tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị B (  hộ gia đình  có chồng là dân tộc nùng thuộc dân tộc thiểu số ) thì xã A vẫn thuộc xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( Quyết định 204/QĐTTg ngày 01/12/2016 vẫn còn hiệu lực ). Vây em xin hỏi  thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị B  có được miễn tiền sử dụng đất không?

3. Trường hợp xã A nằm trong danh sách các xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( Quyết định 204/QĐTTg ngày 01/12/2016 ) đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được công nhận là xã nông thôn mới  nhưng trong quyết định về danh sách các xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì xã A vẫn thuộc  xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

         

Trường hợp này có được coi xã A là xã có có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thì vẫn được miễn tiền sử dụng đất không?.

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 14/07/2017 - 15 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh tây Ninh xin trả lời như sau:

(có file đính kèm)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Miễn tiền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1. Trường hợp người chồng là Ông Trần Văn C ( hộ khẩu cư trú ở tỉnh khác ) nay nhập khẩu vào hộ khẩu do người vợ Nguyễn Thị B đứng tên ( ở tỉnh khác với nơi người chồng  ) mới được 10 ngày thì có được coi là có hộ khẩu thường trú không?

2. Trường hợp xã A nơi hộ gia đình bà Nguyễn Thị B thường trú hiện nay theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 không thuộc danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( đã đượ công nhận là xã nông thôn mới ) tuy nhiên  tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị B (  hộ gia đình  có chồng là dân tộc nùng thuộc dân tộc thiểu số ) thì xã A vẫn thuộc xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( Quyết định 204/QĐTTg ngày 01/12/2016 vẫn còn hiệu lực ). Vây em xin hỏi  thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị B  có được miễn tiền sử dụng đất không?

3. Trường hợp xã A nằm trong danh sách các xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( Quyết định 204/QĐTTg ngày 01/12/2016 ) đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được công nhận là xã nông thôn mới  nhưng trong quyết định về danh sách các xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì xã A vẫn thuộc  xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

         

Trường hợp này có được coi xã A là xã có có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thì vẫn được miễn tiền sử dụng đất không?.

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1. Trường hợp người chồng là Ông Trần Văn C ( hộ khẩu cư trú ở tỉnh khác ) nay nhập khẩu vào hộ khẩu do người vợ Nguyễn Thị B đứng tên ( ở tỉnh khác với nơi người chồng  ) mới được 10 ngày thì có được coi là có hộ khẩu thường trú không?

2. Trường hợp xã A nơi hộ gia đình bà Nguyễn Thị B thường trú hiện nay theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 không thuộc danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( đã đượ công nhận là xã nông thôn mới ) tuy nhiên  tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị B (  hộ gia đình  có chồng là dân tộc nùng thuộc dân tộc thiểu số ) thì xã A vẫn thuộc xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( Quyết định 204/QĐTTg ngày 01/12/2016 vẫn còn hiệu lực ). Vây em xin hỏi  thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị B  có được miễn tiền sử dụng đất không?

3. Trường hợp xã A nằm trong danh sách các xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( Quyết định 204/QĐTTg ngày 01/12/2016 ) đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được công nhận là xã nông thôn mới  nhưng trong quyết định về danh sách các xã có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì xã A vẫn thuộc  xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

         

Trường hợp này có được coi xã A là xã có có điều kiền kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thì vẫn được miễn tiền sử dụng đất không?.

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: