(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XEM LẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 27
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: A@gmail.com     Địa chỉ: TN
Ngày hỏi: 09/06/2016 - 09 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 09/06/2016 - 09 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Sau khi đọc Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài tôi phát hiện QĐ số 27 bị sai một số nội dung sau:

- Đây là QĐ của UBND tỉnh thì chúng ta tuyệt đối không nên viết sai lỗi chính tả, trong quyết định này sai rất nhiều chổ Ví dụ Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thì trong QĐ 27 lúc thì viết hoa chữ Nhân dân, lúc thì không viết hoa chữ Nhân dân. Mà Nếu căn cứ vào quy định của Hiến pháp năm 2013 nếu viết Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân như thế này là sai quy định vì chữ Nhân dân chỉ được viết hoa khi chữ Nhân dân được viết độc lập Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh “ Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh. Ở đây sai ở chổ chúng ta sử dụng cụm từ “đơn vị sự nghiệp” nếu nói đơn vị sự nghiệp thì bao gồm đơn sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp tư nhân như vậy nếu áp dụng theo Điều 1 thì các đơn vị sự nghiệp tư nhân như BV Bác sĩ Tùng, BV Cao Văn Chí…. điều được áp dụng đối với QĐ này nếu có viên chức học sau đại học và có nhu cầu thu hút nhân tài theo QĐ 27 thì điều được áp dụng. Tuy nhiên Điều 2 chỉ quy định đối tượng áp dụng là “Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong biên chế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Như vậy giữa Điều 1 và Điều 2 trái nhau vì Điều 2 quy định chỉ có nằm trong biên chế nhà nước mới được áp dụng nhưng Điều 1 lại mở rộng tới đối tượng đơn vị sự nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, Điều 1 lại trái với Điều 4 về mức hỗ trợ đào tạo vì Điều 1 quy định này chỉ áp dụng cho việc đào tạo sau đại học nhưng Điều 4 lại quy định thêm trường hợp nghiên cứu sinh, đào tạo chuyên khoa cấp II ngành y, đào tạo chuyên khoa cấp I ngành y, lưu ý nếu căn cứ theo Điều 1 thì đào tạo chuyên khoa cấp II ngành y, đào tạo chuyên khoa cấp I ngành y không thuộc phạm vi điều chỉnh của QĐ 27.

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh “ Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh” quy định này lại trái với điểm a, khoản 7 Điều 3 về đối tượng cử đi đào tạo “Phải đang giữ chức vụ……………trở lên ở các cơ quan đảng, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể……….lãnh đạo quản lý. Ở Điều 1 quy định là các cơ quan nhà nước nhưng đến điểm a, khoản 7 Điều 3 lại quy định các cơ quan hành chính nhà nước chúng ta cần lưu ý cơ quan nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước là hai khái niệm khác nhau ví dụ Cơ quan nhà nước phạm vi rất rộng bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp còn cơ quan hành chính nhà nước chỉ bao gồm các cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Do đó nếu áp dụng điểm a, khoản 7 Điều 3 thì các cán bộ, công chức ở HĐND các cấp không được áp dụng QĐ này vì HĐND không phai cơ quan hành chính nhà nước nếu từ khi QĐ này ban hành có hiệu lực cho đến này tỉnh đã cử những người đang làm ở HĐND các cấp đi học cao học thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi tiền hỗ trợ lại vì trái với quy định tại QĐ số 27.

Cũng theo điểm a khoản 5 Điều 3 về độ tuổi cử đi đào tạo chỉ quy định “Đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học thì không quá 40 tuổi” còn viên chức thì không được quy định như vậy nếu đối chiếu với quy định thì đối với viên chức không giới hạn độ tuổi trên 40 cũng được và gần 60 cũng được. Ngoài các nội dung sai trên tôi nhận thấy còn rất nhiều chổ sai khác đề nghị quý cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu nội dung của tôi để sửa đổi cho hợp lý hơn. Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/11/2016 - 10 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đã Trả lời.

Trân Trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XEM LẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 27
 Nội dung câu hỏi:

Sau khi đọc Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài tôi phát hiện QĐ số 27 bị sai một số nội dung sau:

- Đây là QĐ của UBND tỉnh thì chúng ta tuyệt đối không nên viết sai lỗi chính tả, trong quyết định này sai rất nhiều chổ Ví dụ Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thì trong QĐ 27 lúc thì viết hoa chữ Nhân dân, lúc thì không viết hoa chữ Nhân dân. Mà Nếu căn cứ vào quy định của Hiến pháp năm 2013 nếu viết Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân như thế này là sai quy định vì chữ Nhân dân chỉ được viết hoa khi chữ Nhân dân được viết độc lập Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh “ Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh. Ở đây sai ở chổ chúng ta sử dụng cụm từ “đơn vị sự nghiệp” nếu nói đơn vị sự nghiệp thì bao gồm đơn sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp tư nhân như vậy nếu áp dụng theo Điều 1 thì các đơn vị sự nghiệp tư nhân như BV Bác sĩ Tùng, BV Cao Văn Chí…. điều được áp dụng đối với QĐ này nếu có viên chức học sau đại học và có nhu cầu thu hút nhân tài theo QĐ 27 thì điều được áp dụng. Tuy nhiên Điều 2 chỉ quy định đối tượng áp dụng là “Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong biên chế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Như vậy giữa Điều 1 và Điều 2 trái nhau vì Điều 2 quy định chỉ có nằm trong biên chế nhà nước mới được áp dụng nhưng Điều 1 lại mở rộng tới đối tượng đơn vị sự nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, Điều 1 lại trái với Điều 4 về mức hỗ trợ đào tạo vì Điều 1 quy định này chỉ áp dụng cho việc đào tạo sau đại học nhưng Điều 4 lại quy định thêm trường hợp nghiên cứu sinh, đào tạo chuyên khoa cấp II ngành y, đào tạo chuyên khoa cấp I ngành y, lưu ý nếu căn cứ theo Điều 1 thì đào tạo chuyên khoa cấp II ngành y, đào tạo chuyên khoa cấp I ngành y không thuộc phạm vi điều chỉnh của QĐ 27.

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh “ Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh” quy định này lại trái với điểm a, khoản 7 Điều 3 về đối tượng cử đi đào tạo “Phải đang giữ chức vụ……………trở lên ở các cơ quan đảng, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể……….lãnh đạo quản lý. Ở Điều 1 quy định là các cơ quan nhà nước nhưng đến điểm a, khoản 7 Điều 3 lại quy định các cơ quan hành chính nhà nước chúng ta cần lưu ý cơ quan nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước là hai khái niệm khác nhau ví dụ Cơ quan nhà nước phạm vi rất rộng bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp còn cơ quan hành chính nhà nước chỉ bao gồm các cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Do đó nếu áp dụng điểm a, khoản 7 Điều 3 thì các cán bộ, công chức ở HĐND các cấp không được áp dụng QĐ này vì HĐND không phai cơ quan hành chính nhà nước nếu từ khi QĐ này ban hành có hiệu lực cho đến này tỉnh đã cử những người đang làm ở HĐND các cấp đi học cao học thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi tiền hỗ trợ lại vì trái với quy định tại QĐ số 27.

Cũng theo điểm a khoản 5 Điều 3 về độ tuổi cử đi đào tạo chỉ quy định “Đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học thì không quá 40 tuổi” còn viên chức thì không được quy định như vậy nếu đối chiếu với quy định thì đối với viên chức không giới hạn độ tuổi trên 40 cũng được và gần 60 cũng được. Ngoài các nội dung sai trên tôi nhận thấy còn rất nhiều chổ sai khác đề nghị quý cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu nội dung của tôi để sửa đổi cho hợp lý hơn. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sau khi đọc Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài tôi phát hiện QĐ số 27 bị sai một số nội dung sau:

- Đây là QĐ của UBND tỉnh thì chúng ta tuyệt đối không nên viết sai lỗi chính tả, trong quyết định này sai rất nhiều chổ Ví dụ Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thì trong QĐ 27 lúc thì viết hoa chữ Nhân dân, lúc thì không viết hoa chữ Nhân dân. Mà Nếu căn cứ vào quy định của Hiến pháp năm 2013 nếu viết Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân như thế này là sai quy định vì chữ Nhân dân chỉ được viết hoa khi chữ Nhân dân được viết độc lập Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh “ Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh. Ở đây sai ở chổ chúng ta sử dụng cụm từ “đơn vị sự nghiệp” nếu nói đơn vị sự nghiệp thì bao gồm đơn sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp tư nhân như vậy nếu áp dụng theo Điều 1 thì các đơn vị sự nghiệp tư nhân như BV Bác sĩ Tùng, BV Cao Văn Chí…. điều được áp dụng đối với QĐ này nếu có viên chức học sau đại học và có nhu cầu thu hút nhân tài theo QĐ 27 thì điều được áp dụng. Tuy nhiên Điều 2 chỉ quy định đối tượng áp dụng là “Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong biên chế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Như vậy giữa Điều 1 và Điều 2 trái nhau vì Điều 2 quy định chỉ có nằm trong biên chế nhà nước mới được áp dụng nhưng Điều 1 lại mở rộng tới đối tượng đơn vị sự nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, Điều 1 lại trái với Điều 4 về mức hỗ trợ đào tạo vì Điều 1 quy định này chỉ áp dụng cho việc đào tạo sau đại học nhưng Điều 4 lại quy định thêm trường hợp nghiên cứu sinh, đào tạo chuyên khoa cấp II ngành y, đào tạo chuyên khoa cấp I ngành y, lưu ý nếu căn cứ theo Điều 1 thì đào tạo chuyên khoa cấp II ngành y, đào tạo chuyên khoa cấp I ngành y không thuộc phạm vi điều chỉnh của QĐ 27.

- Điều 1 phạm vi điều chỉnh “ Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh” quy định này lại trái với điểm a, khoản 7 Điều 3 về đối tượng cử đi đào tạo “Phải đang giữ chức vụ……………trở lên ở các cơ quan đảng, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể……….lãnh đạo quản lý. Ở Điều 1 quy định là các cơ quan nhà nước nhưng đến điểm a, khoản 7 Điều 3 lại quy định các cơ quan hành chính nhà nước chúng ta cần lưu ý cơ quan nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước là hai khái niệm khác nhau ví dụ Cơ quan nhà nước phạm vi rất rộng bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp còn cơ quan hành chính nhà nước chỉ bao gồm các cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Do đó nếu áp dụng điểm a, khoản 7 Điều 3 thì các cán bộ, công chức ở HĐND các cấp không được áp dụng QĐ này vì HĐND không phai cơ quan hành chính nhà nước nếu từ khi QĐ này ban hành có hiệu lực cho đến này tỉnh đã cử những người đang làm ở HĐND các cấp đi học cao học thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi tiền hỗ trợ lại vì trái với quy định tại QĐ số 27.

Cũng theo điểm a khoản 5 Điều 3 về độ tuổi cử đi đào tạo chỉ quy định “Đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học thì không quá 40 tuổi” còn viên chức thì không được quy định như vậy nếu đối chiếu với quy định thì đối với viên chức không giới hạn độ tuổi trên 40 cũng được và gần 60 cũng được. Ngoài các nội dung sai trên tôi nhận thấy còn rất nhiều chổ sai khác đề nghị quý cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu nội dung của tôi để sửa đổi cho hợp lý hơn. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: