(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi : Dương Tuấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/06/2015 - 09 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 17/06/2015 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin Tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

1/ Về việc miễn giảm tiền thuế SDĐPNN đối với trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính đã có công văn số 1990/BTC-TCT ngày 6/2/2013 hướng dẫn về thuế SDĐPNN. Theo đó, tại điểm 1 công văn đã nêu rõ trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế SDĐPNN đối với đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, nếu đủ điều kiện được miễn giảm thuế SDĐPNN thì diện tích đất làm căn cứ xác định số thuế được miễn giảm là điện tích đất được dùng làm căn cứ tính số thuế phải nộp.

Vậy em xin hỏi: hộ gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được miễn toàn bộ diện tích đất ở mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Em rất mong được Cổng thông tin Tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 18/06/2015 - 15 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Tại Điểm 1 công văn số 1990/BTC-TCT ngày 06/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN):

“1. Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Tại khoản 2 Điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định:

“2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế”.

- Tại khoản 4 Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nêu trên quy định:

“4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.”

- Tại tiết b, điểm 1.4 Điều 5 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“b4) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn mức. Toàn bộ diện tích đất ở tính thuế của người nộp thuế áp dụng theo thuế suất đối với diện tích đất trong hạn mức”.

Tại Khoản 4,  Điều 10 và Khoản 2, Điều 11  Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

“Điều 10 . Miễn thuế.

4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 11. Giảm thuế

Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ gia đình thuộc đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được xem xét miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (chỉ được xét miễn, giảm thuế đối với đất ở sử dụng đúng mục đích). Bạn đọc liên hệ Chi cục Thuế nơi có đất để được xem xét hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin Tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

1/ Về việc miễn giảm tiền thuế SDĐPNN đối với trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính đã có công văn số 1990/BTC-TCT ngày 6/2/2013 hướng dẫn về thuế SDĐPNN. Theo đó, tại điểm 1 công văn đã nêu rõ trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế SDĐPNN đối với đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, nếu đủ điều kiện được miễn giảm thuế SDĐPNN thì diện tích đất làm căn cứ xác định số thuế được miễn giảm là điện tích đất được dùng làm căn cứ tính số thuế phải nộp.

Vậy em xin hỏi: hộ gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được miễn toàn bộ diện tích đất ở mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Em rất mong được Cổng thông tin Tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin Tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

1/ Về việc miễn giảm tiền thuế SDĐPNN đối với trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính đã có công văn số 1990/BTC-TCT ngày 6/2/2013 hướng dẫn về thuế SDĐPNN. Theo đó, tại điểm 1 công văn đã nêu rõ trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế SDĐPNN đối với đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, nếu đủ điều kiện được miễn giảm thuế SDĐPNN thì diện tích đất làm căn cứ xác định số thuế được miễn giảm là điện tích đất được dùng làm căn cứ tính số thuế phải nộp.

Vậy em xin hỏi: hộ gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được miễn toàn bộ diện tích đất ở mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Em rất mong được Cổng thông tin Tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: