(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chương trình 135 giai đoạn III năm 2014 - 2015
Người hỏi : Lê Hồng Lợi     Số điện thoại: 0978563093     Email: myfriend171988@yahoo.com     Địa chỉ: Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/12/2014 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 08/12/2014 - 11 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:
""Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên kế toán công tác tại trường TH Long Thuận từ 5/2009 thuộc vùng đặc biệt khó khăn đến nay, Chính Phủ có quyết định 2405/2013-QĐ-TTg và xã Long Thuận nằm trong danh sách vùng ĐBKK. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo NĐ 116/2010/NĐ-CP?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Bến Cầu
Thời gian trả lời: 08/12/2014 08:44:21 AM
Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, các văn bản pháp lý có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Theo đó, huyện Bến Cầu có 5 xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 (Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Khánh, Long Phước), làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

2. Trợ cấp lần đầu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP).""

 

Như vậy, cho tôi hỏi là tính thời gian công tác ở vùng khó khăn 3 năm với nữ và 5 năm với nam thì hưởng trợ cấp lần đầu, vậy tính thời gian công tác ở vùng khó khăn theo số năm thực tế công tác ở vùng khó khăn ( thời gian xã bị cắt chương trình 135 có được cộng dồn thời gian công tác ở vùng khó khăn không ?), hay tính theo ngày nd116 , hay tính theo QĐ 2045....theo trả lời của phòng GD thì tôi không được hưởng trợ cấp lần đầu vì tính từ ngày 01/01/2014 xã mới phục hồi khó khăn lại nên tính mốc thời gian từ ngày 01/01/2014 nếu nhân viên thì 3 năm sau mới được trợ cấp lần đầu nếu tiếp tục thực hiện chương trình 135, còn bây giờ thì chưa được hưởng, trả lời của phòng GD như vậy có đúng không?

(Tôi công tác từ 5/2009 tại xã Long Thuận và đến 01/01/2014 xã phục hồi lại chương trình 135 )

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 16/01/2015 - 11 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, các văn bản pháp lý có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Trợ cấp lần đầu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP).

Việc tính hưởng trợ cấp lần đầu đối với những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được tính từ ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực.

Riêng, đối với những xã mới được phê duyệt trở lại theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian được tính hưởng trợ cấp lần tính từ ngày 01/01/2014 (theo Công văn số 344/SNV-XDCQ ngày 25/11/2014 của Sở Nội vụ).

Như vậy, nếu là nữ thì đủ 3 năm sau và nam thì đủ 5 năm sau mới được hưởng trợ cấp lần đầu nếu tiếp tục thực hiện chương trình 135, còn hiện tại thì chưa đủ thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần.

Do đó, câu trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thời gian tính hưởng trợ cấp lần đầu đối với những xã mới được phê duyệt trở lại là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn là hoàn toàn đúng.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến trả lời cho người dân được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chương trình 135 giai đoạn III năm 2014 - 2015
 Nội dung câu hỏi:
""Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên kế toán công tác tại trường TH Long Thuận từ 5/2009 thuộc vùng đặc biệt khó khăn đến nay, Chính Phủ có quyết định 2405/2013-QĐ-TTg và xã Long Thuận nằm trong danh sách vùng ĐBKK. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo NĐ 116/2010/NĐ-CP?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Bến Cầu
Thời gian trả lời: 08/12/2014 08:44:21 AM
Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, các văn bản pháp lý có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Theo đó, huyện Bến Cầu có 5 xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 (Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Khánh, Long Phước), làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

2. Trợ cấp lần đầu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP).""

 

Như vậy, cho tôi hỏi là tính thời gian công tác ở vùng khó khăn 3 năm với nữ và 5 năm với nam thì hưởng trợ cấp lần đầu, vậy tính thời gian công tác ở vùng khó khăn theo số năm thực tế công tác ở vùng khó khăn ( thời gian xã bị cắt chương trình 135 có được cộng dồn thời gian công tác ở vùng khó khăn không ?), hay tính theo ngày nd116 , hay tính theo QĐ 2045....theo trả lời của phòng GD thì tôi không được hưởng trợ cấp lần đầu vì tính từ ngày 01/01/2014 xã mới phục hồi khó khăn lại nên tính mốc thời gian từ ngày 01/01/2014 nếu nhân viên thì 3 năm sau mới được trợ cấp lần đầu nếu tiếp tục thực hiện chương trình 135, còn bây giờ thì chưa được hưởng, trả lời của phòng GD như vậy có đúng không?

(Tôi công tác từ 5/2009 tại xã Long Thuận và đến 01/01/2014 xã phục hồi lại chương trình 135 )

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
""Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên kế toán công tác tại trường TH Long Thuận từ 5/2009 thuộc vùng đặc biệt khó khăn đến nay, Chính Phủ có quyết định 2405/2013-QĐ-TTg và xã Long Thuận nằm trong danh sách vùng ĐBKK. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo NĐ 116/2010/NĐ-CP?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Bến Cầu
Thời gian trả lời: 08/12/2014 08:44:21 AM
Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, các văn bản pháp lý có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Theo đó, huyện Bến Cầu có 5 xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 (Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Khánh, Long Phước), làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

2. Trợ cấp lần đầu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP).""

 

Như vậy, cho tôi hỏi là tính thời gian công tác ở vùng khó khăn 3 năm với nữ và 5 năm với nam thì hưởng trợ cấp lần đầu, vậy tính thời gian công tác ở vùng khó khăn theo số năm thực tế công tác ở vùng khó khăn ( thời gian xã bị cắt chương trình 135 có được cộng dồn thời gian công tác ở vùng khó khăn không ?), hay tính theo ngày nd116 , hay tính theo QĐ 2045....theo trả lời của phòng GD thì tôi không được hưởng trợ cấp lần đầu vì tính từ ngày 01/01/2014 xã mới phục hồi khó khăn lại nên tính mốc thời gian từ ngày 01/01/2014 nếu nhân viên thì 3 năm sau mới được trợ cấp lần đầu nếu tiếp tục thực hiện chương trình 135, còn bây giờ thì chưa được hưởng, trả lời của phòng GD như vậy có đúng không?

(Tôi công tác từ 5/2009 tại xã Long Thuận và đến 01/01/2014 xã phục hồi lại chương trình 135 )

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: