(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND
Người hỏi : LINH     Số điện thoại: Khong co     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/04/2020 - 16 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 29/04/2020 - 16 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở tài chính tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện Quyết 22/2019/ NQ-HĐND tôi có một số vướng mắc như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, quy định mức phụ cấp 1,14 của người hoạt động KCT xã đã bao gồm mức tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định. Vậy cho hỏi người hoạt đông KCT xã có được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH là 14%, BHYT 3% hay là người lao động phải đóng hết các khoản BHXH, BHYT bắt buộc trên.

- Kinh phí chi trả hỗ trợ thôi việc 1 lần đối với người HĐKCT xã:

     + Khi UBND xã thực hiện sắp xếp chức danh người hoạt động KCT(theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND) thì người hoạt động KCT sẽ được hỗ trợ thôi việc một lần ( quy định tại Khoản 1, Điều 3).

    + Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị quyết này Phó trưởng công an xã nghĩ việc nhưng chưa đủ hưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

Tại Điều 5, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND: Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Vậy cho hỏi nguồn kinh phí được phân cấp là nguồn kinh phí nào, STC có thể hướng dẫn rõ hơn về nguồn kinh phí chi trả ( nguồn kinh phí khoán do sắp xếp dôi dư? Nguồn kinh phí không khoán? Hay từ nguồn kết dư ngân sách của đơn vị?).

Rất mong được sự phúc đáp của Sở tài chính tỉnh Tây Ninh. Tôi xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 06/05/2020 - 16 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Hỗ trợ đóng BHXH và BHYT

Mức phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND đã bao gồm mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, BHYT để chi trả hàng tháng). Do đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải sử dụng phụ cấp hàng tháng được hưởng để tham gia đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo quy.

2. Hỗ trợ thôi việc một lần đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Đối với chức danh quy định tại khoản 1, 3, Điều 3 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nguồn kinh phí chi trả được đảm bảo từ các nguồn theo thứ tự như sau:  

a. Từ nguồn kinh phí đã bố trí ổn định trong dự toán cân đối ngân sách cấp xã giai đoạn năm 2017 -2020 để chi trả phụ cấp và các khoản đóng góp đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc giảm chức danh theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

b. Phần còn lại (chênh lệch dương giữa số tiền thôi việc theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và mục a): Ngân sách tỉnh đảm bảo.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở tài chính tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện Quyết 22/2019/ NQ-HĐND tôi có một số vướng mắc như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, quy định mức phụ cấp 1,14 của người hoạt động KCT xã đã bao gồm mức tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định. Vậy cho hỏi người hoạt đông KCT xã có được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH là 14%, BHYT 3% hay là người lao động phải đóng hết các khoản BHXH, BHYT bắt buộc trên.

- Kinh phí chi trả hỗ trợ thôi việc 1 lần đối với người HĐKCT xã:

     + Khi UBND xã thực hiện sắp xếp chức danh người hoạt động KCT(theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND) thì người hoạt động KCT sẽ được hỗ trợ thôi việc một lần ( quy định tại Khoản 1, Điều 3).

    + Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị quyết này Phó trưởng công an xã nghĩ việc nhưng chưa đủ hưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

Tại Điều 5, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND: Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Vậy cho hỏi nguồn kinh phí được phân cấp là nguồn kinh phí nào, STC có thể hướng dẫn rõ hơn về nguồn kinh phí chi trả ( nguồn kinh phí khoán do sắp xếp dôi dư? Nguồn kinh phí không khoán? Hay từ nguồn kết dư ngân sách của đơn vị?).

Rất mong được sự phúc đáp của Sở tài chính tỉnh Tây Ninh. Tôi xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở tài chính tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện Quyết 22/2019/ NQ-HĐND tôi có một số vướng mắc như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, quy định mức phụ cấp 1,14 của người hoạt động KCT xã đã bao gồm mức tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định. Vậy cho hỏi người hoạt đông KCT xã có được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH là 14%, BHYT 3% hay là người lao động phải đóng hết các khoản BHXH, BHYT bắt buộc trên.

- Kinh phí chi trả hỗ trợ thôi việc 1 lần đối với người HĐKCT xã:

     + Khi UBND xã thực hiện sắp xếp chức danh người hoạt động KCT(theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND) thì người hoạt động KCT sẽ được hỗ trợ thôi việc một lần ( quy định tại Khoản 1, Điều 3).

    + Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị quyết này Phó trưởng công an xã nghĩ việc nhưng chưa đủ hưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

Tại Điều 5, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND: Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Vậy cho hỏi nguồn kinh phí được phân cấp là nguồn kinh phí nào, STC có thể hướng dẫn rõ hơn về nguồn kinh phí chi trả ( nguồn kinh phí khoán do sắp xếp dôi dư? Nguồn kinh phí không khoán? Hay từ nguồn kết dư ngân sách của đơn vị?).

Rất mong được sự phúc đáp của Sở tài chính tỉnh Tây Ninh. Tôi xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: