(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0913668265     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2020 - 21 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 24/04/2020 - 08 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/2/2020. Xin cho hỏi từ ngày Thông tư số 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thì Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng hết hiệu lực chưa?

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng có hiệu lực từ ngày15/2/2020. Xin cho hỏi từ ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh công bố định mức dự toán công tác xây gạch ống 8x8x18cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8cm trên địa bàn tỉnh tây ninh có còn áp dụng hay đã hết hiệu lực?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 29/04/2020 - 08 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020 (kể từ ngày Thông tư số 16/2019/TT-BXD có hiệu lực).

2. Tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực”. Các căn cứ pháp lý của Quyết định số 158/QĐ-UBND đã hết hiệu lực (gồm: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng) nên Quyết định này đã hết hiệu lực theo quy định nêu trên.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/2/2020. Xin cho hỏi từ ngày Thông tư số 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thì Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng hết hiệu lực chưa?

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng có hiệu lực từ ngày15/2/2020. Xin cho hỏi từ ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh công bố định mức dự toán công tác xây gạch ống 8x8x18cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8cm trên địa bàn tỉnh tây ninh có còn áp dụng hay đã hết hiệu lực?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/2/2020. Xin cho hỏi từ ngày Thông tư số 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thì Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng hết hiệu lực chưa?

Ngày 26/12/2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng có hiệu lực từ ngày15/2/2020. Xin cho hỏi từ ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh công bố định mức dự toán công tác xây gạch ống 8x8x18cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8cm trên địa bàn tỉnh tây ninh có còn áp dụng hay đã hết hiệu lực?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: