(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: sai số cho phép của sản phẩm thực phẩm
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/01/2020 - 02 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 16/01/2020 - 14 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Cơ quan chuyên môn cho hỏi thực phẩm rắn đóng gói bằng bọc nilong ghi Khối lượng tịnh 1kg +- 10g là đúng không ? và theo quy định nào ?

Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 21/01/2020 - 16 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh có nhận được câu hỏi của bạn và nội dung trả lời câu hỏi của bạn như sau:

thực phẩm rắn đóng gói bằng bọc nilong ghi Khối lượng tịnh 1kg +- 10g là đúng không ? không đúng, Lượng danh định là l­ượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn hàng hóa, việc xác định lượng thiếu cho phép theo lượng danh định được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN

theo quy định nào ? Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ,ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: sai số cho phép của sản phẩm thực phẩm
 Nội dung câu hỏi:

Cơ quan chuyên môn cho hỏi thực phẩm rắn đóng gói bằng bọc nilong ghi Khối lượng tịnh 1kg +- 10g là đúng không ? và theo quy định nào ?

Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cơ quan chuyên môn cho hỏi thực phẩm rắn đóng gói bằng bọc nilong ghi Khối lượng tịnh 1kg +- 10g là đúng không ? và theo quy định nào ?

Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: