(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiêu chuẩn kiểm soát viên
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: P3, thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 14/01/2020 - 12 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 07/02/2020 - 08 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Bà Lê Thị Bích Hường kiểm soát viên của Cty TNHH MTV KTTL Tây Ninh là người lao động của Cty, do đó viec bổ nhiệm kiểm soát viên cho Bà Hường  là sai so với quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2014,  hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức của bà Hường khong đủ tieu chuản của 1 kiem soát viên. Đề nghị Chủ tich UBND tỉnh, Giám đóc Sở Nội Vụ xem xét chỉ đao cho đúng quy định.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 14/02/2020 - 14 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Cám ơn bạn đã có câu hỏi về việc bổ nhiệm kiểm soát viên. 

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, hiện nay  Sở Nội vụ đang phối hợp với các ngành có liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét bổ nhiệm kiểm soát viên đúng theo quy định.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiêu chuẩn kiểm soát viên
 Nội dung câu hỏi:

Bà Lê Thị Bích Hường kiểm soát viên của Cty TNHH MTV KTTL Tây Ninh là người lao động của Cty, do đó viec bổ nhiệm kiểm soát viên cho Bà Hường  là sai so với quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2014,  hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức của bà Hường khong đủ tieu chuản của 1 kiem soát viên. Đề nghị Chủ tich UBND tỉnh, Giám đóc Sở Nội Vụ xem xét chỉ đao cho đúng quy định.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bà Lê Thị Bích Hường kiểm soát viên của Cty TNHH MTV KTTL Tây Ninh là người lao động của Cty, do đó viec bổ nhiệm kiểm soát viên cho Bà Hường  là sai so với quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2014,  hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức của bà Hường khong đủ tieu chuản của 1 kiem soát viên. Đề nghị Chủ tich UBND tỉnh, Giám đóc Sở Nội Vụ xem xét chỉ đao cho đúng quy định.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: