(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Xây dựng 2
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2019 - 16 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 05/09/2019 - 10 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi Theo quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất" là tính thửa đất thế nào? tính tổng diện tích thửa đất trên giấy ghi hay tính tổng diện tích sẽ tách thửa. Ví dụ thửa đất có diện tích 3000m vuông mà người dân xin tách thửa là 1000m vuông và thửa đất có diện tích 1900m vuông mà người dân xin tách thửa có 1000m vuông thì hai loại này áp dụng theo điểm c Khoản 3 Điều 4 của quyết định 15/2019/QĐ-UBND như thế nào? và tôi không thống nhất với trả lời của Sở Xây dựng. Ví dụ thửa đất của tôi là 4000m vuông tôi cho con tôi 5m dài 50 theo QĐ 15 là dc tách thửa không lẽ tách có 5m mà phải làm theo điểm c Khoản 3 Điều 4 như vậy làm hết các thủ tục này bán hết miếng đất 5m dài 50 đó cũng chưa đủ tiền để làm theo điểm c Khoản 3 Điều 4. Và một điều vô lý chưa sát với thực tế ở đây là trong khi thửa đất 1.900m vuông nếu tách ra 1000m vuông lại không áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 4. Mà tách có 5m dài 50 lại áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 4 có phù hợp không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 10/09/2019 - 07 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, quy định: Tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất ở để xây dựng dựng nhà ở:

a) Tại điểm c: “Thửa đất có diện tích trên 2000 m2” là tính tổng diện tích thửa đất ghi trên giấy đăng ký quyền sử dụng đất đề nghị tách thửa.

b) Thửa đất có diện tích 3000 m2 thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND.

c) Thửa đất có diện tích 1900 m2 thực hiện theo điểm b Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND.

2. Tại điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, quy định: Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: Đất tặng cho quyền sử dụng đất, trả lại đất cho Nhà nước; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Xây dựng 2
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi Theo quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất" là tính thửa đất thế nào? tính tổng diện tích thửa đất trên giấy ghi hay tính tổng diện tích sẽ tách thửa. Ví dụ thửa đất có diện tích 3000m vuông mà người dân xin tách thửa là 1000m vuông và thửa đất có diện tích 1900m vuông mà người dân xin tách thửa có 1000m vuông thì hai loại này áp dụng theo điểm c Khoản 3 Điều 4 của quyết định 15/2019/QĐ-UBND như thế nào? và tôi không thống nhất với trả lời của Sở Xây dựng. Ví dụ thửa đất của tôi là 4000m vuông tôi cho con tôi 5m dài 50 theo QĐ 15 là dc tách thửa không lẽ tách có 5m mà phải làm theo điểm c Khoản 3 Điều 4 như vậy làm hết các thủ tục này bán hết miếng đất 5m dài 50 đó cũng chưa đủ tiền để làm theo điểm c Khoản 3 Điều 4. Và một điều vô lý chưa sát với thực tế ở đây là trong khi thửa đất 1.900m vuông nếu tách ra 1000m vuông lại không áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 4. Mà tách có 5m dài 50 lại áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 4 có phù hợp không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hỏi Theo quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất" là tính thửa đất thế nào? tính tổng diện tích thửa đất trên giấy ghi hay tính tổng diện tích sẽ tách thửa. Ví dụ thửa đất có diện tích 3000m vuông mà người dân xin tách thửa là 1000m vuông và thửa đất có diện tích 1900m vuông mà người dân xin tách thửa có 1000m vuông thì hai loại này áp dụng theo điểm c Khoản 3 Điều 4 của quyết định 15/2019/QĐ-UBND như thế nào? và tôi không thống nhất với trả lời của Sở Xây dựng. Ví dụ thửa đất của tôi là 4000m vuông tôi cho con tôi 5m dài 50 theo QĐ 15 là dc tách thửa không lẽ tách có 5m mà phải làm theo điểm c Khoản 3 Điều 4 như vậy làm hết các thủ tục này bán hết miếng đất 5m dài 50 đó cũng chưa đủ tiền để làm theo điểm c Khoản 3 Điều 4. Và một điều vô lý chưa sát với thực tế ở đây là trong khi thửa đất 1.900m vuông nếu tách ra 1000m vuông lại không áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 4. Mà tách có 5m dài 50 lại áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 4 có phù hợp không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: