(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: miễn giảm tiền sử dụng đất
Người hỏi : Tô Sinh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/09/2019 - 15 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 04/09/2019 - 10 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin có câu hỏi như sau:

 

- Tại Khoản 2, Điều 10 và Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/6/2014 về thu tiền sử dụng đất:

‟ Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

..

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

..

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Vậy em xin hỏi:

  1. Hộ gia đình là thế nào; thành viên hộ gia đình bao gồm những ai;
  2. Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở là thế nào?
  3. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu do tách hộ là thế nào?

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: miễn giảm tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin có câu hỏi như sau:

 

- Tại Khoản 2, Điều 10 và Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/6/2014 về thu tiền sử dụng đất:

‟ Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

..

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

..

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Vậy em xin hỏi:

  1. Hộ gia đình là thế nào; thành viên hộ gia đình bao gồm những ai;
  2. Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở là thế nào?
  3. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu do tách hộ là thế nào?

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin có câu hỏi như sau:

 

- Tại Khoản 2, Điều 10 và Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/6/2014 về thu tiền sử dụng đất:

‟ Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

..

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

..

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Vậy em xin hỏi:

  1. Hộ gia đình là thế nào; thành viên hộ gia đình bao gồm những ai;
  2. Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở là thế nào?
  3. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu do tách hộ là thế nào?

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: