(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/08/2019 - 13 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 26/08/2019 - 16 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất" là tính thửa đất thế nào? tính tổng diện tích thửa đất trên giấy ghi hay tính tổng diện tích sẽ tách thửa

Ví dụ thửa đất có diện tích 3000m vuông mà người dân xin tách thửa là 1000m vuông và thửa đất có diện tích 1900m vuông mà người dân xin tách thửa có 1000m vuông thì hai loại này áp dụng theo điểm c Khoản 3 Điều 4 của quyết định 15/2019/QĐ-UBND như thế nào?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 31/08/2019 - 05 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

- Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019-UBND “Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2” là diện tích đề nghị tách thửa.

- Trường hợp thửa đất có diện tích 3.000 m2 thực hiện theo điểm c Khoản 3 Điều 4; thửa đất có diện tích 1.900 m2 thực hiện theo điểm b Khoản 3 Điều 4 của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Theo quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất" là tính thửa đất thế nào? tính tổng diện tích thửa đất trên giấy ghi hay tính tổng diện tích sẽ tách thửa

Ví dụ thửa đất có diện tích 3000m vuông mà người dân xin tách thửa là 1000m vuông và thửa đất có diện tích 1900m vuông mà người dân xin tách thửa có 1000m vuông thì hai loại này áp dụng theo điểm c Khoản 3 Điều 4 của quyết định 15/2019/QĐ-UBND như thế nào?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất" là tính thửa đất thế nào? tính tổng diện tích thửa đất trên giấy ghi hay tính tổng diện tích sẽ tách thửa

Ví dụ thửa đất có diện tích 3000m vuông mà người dân xin tách thửa là 1000m vuông và thửa đất có diện tích 1900m vuông mà người dân xin tách thửa có 1000m vuông thì hai loại này áp dụng theo điểm c Khoản 3 Điều 4 của quyết định 15/2019/QĐ-UBND như thế nào?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: