(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị thanh kiểm tra xác minh toàn diện tính chính xác (BĐ.299-Số 1, BĐ.VN2000-Số 7, BĐ.VN2000-Số 15)
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0818730788     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 15/06/2019 - 11 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 08 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh!

Theo như phúc đáp từ Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh ngày 10/6/2019 về yêu cầu cung cấp thông tin "Tờ bản đồ bị SAI thuộc số hiệu nào?" cho câu hỏi của tôi ngày 6/6/2019

Tôi đề nghị thanh kiểm tra và xác minh lại toàn diện tính chính xác của việc cập nhật dữ liệu đất đai căn cứ theo pháp lý về quyền sở hữu tài sản trên sổ đăng ký ruộng đất, sổ mục kê, sổ địa chinh và trên thực địa của các Chủ SDĐ đã được cơ quan chức năng cập nhật thông tin trên các tờ bản đồ mang số hiệu sau:

1. Bản đồ 299- Số 01

2. Bản đồ VN.2000- Số 7 (ký ngày 20/12/2000)

3. Bản đồ VN.2000- Số 15 (ký ngày 20/12/2000)

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai.., vui lòng trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ về cách khắc phục hậu quả, bao gồm:

a. Việc điều chỉnh bản đồ sẽ được tiến hành như thế nào?

b. Việc xử lý các cán bộ có liên quan ra sao?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 25/06/2019 - 09 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời câu hỏi của Bạn như sau:

Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được quy định và hướng dẫn cụ thể tại khoản 1 điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính của Bộ TNMT ban hành ngày 19/5/2014.

Trường hợp có sai sót trong việc chỉnh lý bản đồ địa chính, tùy vào mức độ của sự việc. Cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ đó sẽ xử lý theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị thanh kiểm tra xác minh toàn diện tính chính xác (BĐ.299-Số 1, BĐ.VN2000-Số 7, BĐ.VN2000-Số 15)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh!

Theo như phúc đáp từ Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh ngày 10/6/2019 về yêu cầu cung cấp thông tin "Tờ bản đồ bị SAI thuộc số hiệu nào?" cho câu hỏi của tôi ngày 6/6/2019

Tôi đề nghị thanh kiểm tra và xác minh lại toàn diện tính chính xác của việc cập nhật dữ liệu đất đai căn cứ theo pháp lý về quyền sở hữu tài sản trên sổ đăng ký ruộng đất, sổ mục kê, sổ địa chinh và trên thực địa của các Chủ SDĐ đã được cơ quan chức năng cập nhật thông tin trên các tờ bản đồ mang số hiệu sau:

1. Bản đồ 299- Số 01

2. Bản đồ VN.2000- Số 7 (ký ngày 20/12/2000)

3. Bản đồ VN.2000- Số 15 (ký ngày 20/12/2000)

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai.., vui lòng trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ về cách khắc phục hậu quả, bao gồm:

a. Việc điều chỉnh bản đồ sẽ được tiến hành như thế nào?

b. Việc xử lý các cán bộ có liên quan ra sao?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh!

Theo như phúc đáp từ Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh ngày 10/6/2019 về yêu cầu cung cấp thông tin "Tờ bản đồ bị SAI thuộc số hiệu nào?" cho câu hỏi của tôi ngày 6/6/2019

Tôi đề nghị thanh kiểm tra và xác minh lại toàn diện tính chính xác của việc cập nhật dữ liệu đất đai căn cứ theo pháp lý về quyền sở hữu tài sản trên sổ đăng ký ruộng đất, sổ mục kê, sổ địa chinh và trên thực địa của các Chủ SDĐ đã được cơ quan chức năng cập nhật thông tin trên các tờ bản đồ mang số hiệu sau:

1. Bản đồ 299- Số 01

2. Bản đồ VN.2000- Số 7 (ký ngày 20/12/2000)

3. Bản đồ VN.2000- Số 15 (ký ngày 20/12/2000)

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai.., vui lòng trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ về cách khắc phục hậu quả, bao gồm:

a. Việc điều chỉnh bản đồ sẽ được tiến hành như thế nào?

b. Việc xử lý các cán bộ có liên quan ra sao?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: