(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tôi muốn mở trung tâm tiếng anh trẻ em thì cần điều kiện gì
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: suckhoewikiaz@gmail.com     Địa chỉ: Tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/05/2019 - 14 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hợp tác vs 1 trung tâm tiếng anh có tiếng như Apolo hay Trung tâm tiếng anh trẻ em Popodoo đẻ mở trung tâm tiếng anh ở tỉnh nhà thì cần những giấy tờ gì?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/05/2019 - 17 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời cụ thể với các nội dung như sau:
A. NỘI DUNG 1:
1 Về thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:
Căn cứ mục 3, điều 46, khoản 1, khoản 2 về Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học phải hội đủ các điều kiện như sau::
- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
-  Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
2. Về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:
Căn cứ mục 3, điều 47, khoản 2, điểm a, b, c:  về hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học phải hội đủ các điều kiện như sau::
- Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
3. Về trình tự thực hiện:
Căn cứ mục 3, điều 47, khoản 3, điểm a, b, c: về hồ sơ trình tự thực hiện như sau::
- Tổ chức, cá nhân gửi  qua bưu điện (Trung tâm hành chính công số 83, đường Phạm Tung, TP Tây Ninh)  01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (Sở Giáo dục và Đào tạo, theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh).
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
B. NỘI DUNG 2: Về liên kết đào tạo.
Căn cứ mục 1, mục 2,  điều 20, về hợp tác quốc tế, Chương III (Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:
- Tuỳ theo điều kiện, khả năng, trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình. 
- Các quan hệ hợp tác quốc tế phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ những quy định về hợp tác quốc tế trung tâm cũng áp dụng cho việc liên kết đào tạo với các trung tâm ngoại ngữ có khác nhưng phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tuy nhiên, việc hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo nếu có giáo viên người nước ngoài thì trung tâm phải thực hiện theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ./.
 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tôi muốn mở trung tâm tiếng anh trẻ em thì cần điều kiện gì
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hợp tác vs 1 trung tâm tiếng anh có tiếng như Apolo hay Trung tâm tiếng anh trẻ em Popodoo đẻ mở trung tâm tiếng anh ở tỉnh nhà thì cần những giấy tờ gì?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hợp tác vs 1 trung tâm tiếng anh có tiếng như Apolo hay Trung tâm tiếng anh trẻ em Popodoo đẻ mở trung tâm tiếng anh ở tỉnh nhà thì cần những giấy tờ gì?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: