(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lần 2
Người hỏi : Nguyễn Ngân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/05/2019 - 08 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã hỏi nội dung câu hỏi "Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP" trên web từ ngày 26/4/2019, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời, do đó hôm nay tôi tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cho tôi câu trả lời:

"Căn cứ Công văn số 860/STC-QLNS ngày 12/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về kinh phí hoạt động của Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, theo đó Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã trả lời cho UBND huyện Châu Thành: "Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể được hưởng chế độ khoán kinh phí hoạt động như biên chế, nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách huyện".

Tôi xin hỏi, đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước ở các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có được hưởng chế độ khoán kinh phí hoạt động như biên chế không? và văn bản trên trả lời cho UBND huyện Châu Thành vậy áp dụng cho các huyện, thành phố khác không.

Trân trọng"./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 13/05/2019 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung này đã được Sở Tài chính trả lời trên cổng thông tin hỏi đáp trức tuyến vào lúc 16 giờ 46 phút ngày 10/5/2019.

Nay đơn vị tiếp tục trả lời như sau:

Về kinh phí hoạt động của lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước ở các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 không quy định phân bổ kinh phí hoạt động hợp đồng lao động theo Nghị định sô 68/2000/NĐ-CP. Hiện nay, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cho các huyện, thành phố tại Công văn số 1084/STC-QLNS ngày 10/5/2019 về kinh phí hoạt động hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lần 2
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã hỏi nội dung câu hỏi "Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP" trên web từ ngày 26/4/2019, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời, do đó hôm nay tôi tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cho tôi câu trả lời:

"Căn cứ Công văn số 860/STC-QLNS ngày 12/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về kinh phí hoạt động của Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, theo đó Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã trả lời cho UBND huyện Châu Thành: "Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể được hưởng chế độ khoán kinh phí hoạt động như biên chế, nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách huyện".

Tôi xin hỏi, đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước ở các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có được hưởng chế độ khoán kinh phí hoạt động như biên chế không? và văn bản trên trả lời cho UBND huyện Châu Thành vậy áp dụng cho các huyện, thành phố khác không.

Trân trọng"./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã hỏi nội dung câu hỏi "Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP" trên web từ ngày 26/4/2019, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời, do đó hôm nay tôi tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cho tôi câu trả lời:

"Căn cứ Công văn số 860/STC-QLNS ngày 12/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về kinh phí hoạt động của Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, theo đó Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã trả lời cho UBND huyện Châu Thành: "Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể được hưởng chế độ khoán kinh phí hoạt động như biên chế, nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách huyện".

Tôi xin hỏi, đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước ở các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có được hưởng chế độ khoán kinh phí hoạt động như biên chế không? và văn bản trên trả lời cho UBND huyện Châu Thành vậy áp dụng cho các huyện, thành phố khác không.

Trân trọng"./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: