(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác khảo sát, thiết kế công trình.
Người hỏi : Đỗ Hải An     Số điện thoại: 0985306942     Email: an_tbinh@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/04/2019 - 11 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 09/04/2019 - 08 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

                 - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Câu hỏi về Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác Tư vấn lập Báo cáo KTKT ĐTXD công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB. 

Rất mong nhận được giải đáp của quí cơ quan.

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 10 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

  1. Đối với nội dung 1:Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 quy định:

“Quy định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (phê duyệt dự toán) và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp) có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Và tại Điều 2 quy định:

“Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước”  

Theo đó, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được giao nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước mà chưa có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017.

  1. Đối với nội dung 2:Các dự án, công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước mà chưa có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017. 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác khảo sát, thiết kế công trình.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

                 - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Câu hỏi về Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác Tư vấn lập Báo cáo KTKT ĐTXD công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB. 

Rất mong nhận được giải đáp của quí cơ quan.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi : - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

                 - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Câu hỏi về Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác Tư vấn lập Báo cáo KTKT ĐTXD công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB. 

Rất mong nhận được giải đáp của quí cơ quan.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: