(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài (lần 3)
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/01/2019 - 09 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 10/01/2019 - 14 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ,

Thu hút nhân tài là chính sách đặc thù của tỉnh hiện được thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sữa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chính sách tiền lương đã được quy định tại Điều 7 của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, bạn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Điều 1 Phạm vi và đối tượng, Khoản 1, Điểm C quy định:

"Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành pháp luật. " Tôi làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định 27 vậy thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 08. 

Vậy xin hỏi Sở Nội vụ:

1. Một khi làm việc theo QĐ 27 thì không được hưởng, áp dụng bất kỳ chế độ nào khác hay sao?

2. Về văn bản Quy phạm pháp luật QĐ 27 cao hơn Thông tư 08 hay sao? Bởi vì tôi không phải nằm trong phạm vi đối tượng không áp dụng tại Khoản 2 của Điều 1 tại Thông tư 08 quy định. Nhưng Sở Nội vụ lại trả lời tôi không phải là đối tượng.

3. Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng không được học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thì trở nên bất hợp lý. Mong sở Nội vụ xem xét tham mưu sửa đổi bổ sung QĐ 27 để hợp lý hơn. 

Trân trọng./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 14/01/2019 - 11 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi đã được trả lời.

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 3839968 gặp Đồng chí Huệ.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài (lần 3)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ,

Thu hút nhân tài là chính sách đặc thù của tỉnh hiện được thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sữa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chính sách tiền lương đã được quy định tại Điều 7 của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, bạn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Điều 1 Phạm vi và đối tượng, Khoản 1, Điểm C quy định:

"Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành pháp luật. " Tôi làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định 27 vậy thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 08. 

Vậy xin hỏi Sở Nội vụ:

1. Một khi làm việc theo QĐ 27 thì không được hưởng, áp dụng bất kỳ chế độ nào khác hay sao?

2. Về văn bản Quy phạm pháp luật QĐ 27 cao hơn Thông tư 08 hay sao? Bởi vì tôi không phải nằm trong phạm vi đối tượng không áp dụng tại Khoản 2 của Điều 1 tại Thông tư 08 quy định. Nhưng Sở Nội vụ lại trả lời tôi không phải là đối tượng.

3. Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng không được học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thì trở nên bất hợp lý. Mong sở Nội vụ xem xét tham mưu sửa đổi bổ sung QĐ 27 để hợp lý hơn. 

Trân trọng./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ,

Thu hút nhân tài là chính sách đặc thù của tỉnh hiện được thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sữa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chính sách tiền lương đã được quy định tại Điều 7 của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, bạn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Điều 1 Phạm vi và đối tượng, Khoản 1, Điểm C quy định:

"Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành pháp luật. " Tôi làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định 27 vậy thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 08. 

Vậy xin hỏi Sở Nội vụ:

1. Một khi làm việc theo QĐ 27 thì không được hưởng, áp dụng bất kỳ chế độ nào khác hay sao?

2. Về văn bản Quy phạm pháp luật QĐ 27 cao hơn Thông tư 08 hay sao? Bởi vì tôi không phải nằm trong phạm vi đối tượng không áp dụng tại Khoản 2 của Điều 1 tại Thông tư 08 quy định. Nhưng Sở Nội vụ lại trả lời tôi không phải là đối tượng.

3. Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng không được học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thì trở nên bất hợp lý. Mong sở Nội vụ xem xét tham mưu sửa đổi bổ sung QĐ 27 để hợp lý hơn. 

Trân trọng./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: